مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

1,785

دانلود:

826

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

رابطه شادکامی با بهره وری در پرستاران

صفحات

 صفحه شروع 59 | صفحه پایان 65

چکیده

 مقدمه: نیروی انسانی مهم ترین اهرم در افزایش و کاهش بهره وری سازمان های بهداشتی - درمانی است. یکی از گام های اساسی در جهت بالا بردن بهره وری آنها شناخت و علل و عواملی نظیر رضایت شغلی, کیفیت زندگی کاری و شادکامی آنان است.هدف: پژوهش حاضر «تعیین رابطه ی شادکامی با بهره وری در پرستاران بالینی» است.مواد و روش ها: این تحقیق از نوع همبستگی - مقطعی بوده که در سال 1393 انجام شده است. جامعه ی پژوهش 130 پرستار شاغل در بیمارستان شهر کردکوی بودند که به روش تمام شماری انتخاب شدند. برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه ی جمعیت شناختی, شادکامی آکسفورد (2007) و پرسش نامه ی بهره وری نیروی انسانی بر اساس مدل هرسی و گلد اسمیت (2012) استفاده گردید. هر دو ابراز در کشور روا و پایا شده اند. داده ها با نرم افزار آماری SPSS نسخه 16 تجزیه و تحلیل شدند.یافته ها: میانگین میزان شادکامی (74.44±8.56) و بهره وری پرستاران (69.43±8.89) بود. بین شادکامی و بهره وری پرستاران رابطه مثبت و معناداری وجود داشت (r=46%)نتیجه گیری: توصیه می شود مدیران و برنامه ریزان با فراهم کردن بستر شاد در محیط بیمارستان و برنامه های کاربردی برای ارتقا شادکامی از جمله؛ برگزاری کارگاه های شادکامی و آموزش به سرپرستاران و پرستاران نخست باعث افزایش شادکامی و درنهایت افزایش بهره وری در مراکز بهداشتی و درمانی شوند.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

  استناددهی

  APA: کپی

  حسینی، محمدعلی، فرزادمهر، مهدی، نورآبادی، زهرا، و علمدارلو، ابوالفضل. (1395). رابطه شادکامی با بهره وری در پرستاران. مدیریت پرستاری، 5(2)، 59-65. SID. https://sid.ir/paper/239262/fa

  Vancouver: کپی

  حسینی محمدعلی، فرزادمهر مهدی، نورآبادی زهرا، علمدارلو ابوالفضل. رابطه شادکامی با بهره وری در پرستاران. مدیریت پرستاری[Internet]. 1395؛5(2):59-65. Available from: https://sid.ir/paper/239262/fa

  IEEE: کپی

  محمدعلی حسینی، مهدی فرزادمهر، زهرا نورآبادی، و ابوالفضل علمدارلو، “رابطه شادکامی با بهره وری در پرستاران،” مدیریت پرستاری، vol. 5، no. 2، pp. 59–65، 1395، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/239262/fa

  مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی