مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

784

دانلود:

184

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

پیش بینی فرسودگی زناشویی بر اساس ویژگی های شخصیتی و صمیمیت جنسی در پرستاران زن متاهل در بیمارستان های منتخب خصوصی تهران

صفحات

 صفحه شروع 59 | صفحه پایان 70

چکیده

 زمینه و هدف: فرسودگی زناشویی نشان از بی روح و خسته بودن زوجین از زندگی مشترک است. شناسایی عوامل موثر بر فرسودگی زناشویی به منظور غنی تر کردن زندگی زناشویی اهمیت فراوانی دارد. از این رو هدف از انجام پژوهش حاضر, پیش بینی فرسودگی زناشویی بر اساس ویژگی های شخصیتی و صمیمیت جنسی در پرستاران است.روش بررسی: مطالعه حاضر از نوع همبستگی است. نمونه پژوهش 159 پرستار متاهل زن شاغل در سه بیمارستان منتخب در شهر تهران در سال 1393 بود که به روش تصادفی طبقه ای انتخاب شدند. برای جمع آوری اطلاعات از پرسشنامه ویژگی های شخصیتی گردون (GPI), پرسشنامه صمیمیت جنسی (SII) و پرسشنامه فرسودگی زناشویی (CBM) استفاده شد. داده ها با آزمون همبستگی پیرسون و رگرسیون چند متغیری همزمان تحلیل شدند.یافته ها: نتایج تحلیل داده ها نشان داد که بین فرسودگی زناشویی با صمیمیت جنسی و ویژگی های شخصیتی روان رنجوری, برون گرایی و وظیفه شناسی رابطه معناداری وجود دارد (P<0.05) و با ویژگی های توافق پذیری و گشودگی, رابطه معناداری وجود ندارد (P>0.05) همچنین نتیج تحلیل نشان داد که بین صمیمیت جنسی با ویژگی های شخصیتی روان رنجوری, برون گرایی, توافق پذیری و وظیفه شناسی رابطه معناداری وجود دارد (P<0.05) و با گشودگی, رابطه معناداری وجود ندارد (P>0.05). نتیجه رگرسیون بیانگر آن است که در مجموع ویژگی های شخصیتی و صمیمیت جنسی 41.6 درصد از تغییرات فرسودگی زناشویی را تبیین می نماید.نتیجه گیری: با توجه به نتایج پژوهش, می توان با آموزش و مشاوره در زمینه صمیمیت جنسی و ویژگی های شخصیتی در بین زوج ها مانعی در برابر فرسودگی زناشویی آنان ایجاد کرد.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی

  کارگاه های پیشنهادی