مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

278

دانلود:

84

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

آیا سرمایه اجتماعی بالا باعث ایجاد محیط اخلاقی مطلوب در سازمان می شود؟ یک بررسی پیمایشی از دیدگاه کادر پرستاری در بیمارستان های دولتی تهران

صفحات

 صفحه شروع 48 | صفحه پایان 58

چکیده

 زمینه و هدف: سطح بالای سرمایه اجتماعی می تواند به بهبود رضایت شغلی و کیفیت زندگی کاری پرستاران و بهره وری بالای بیمارستان منجر شود. ارزش های اخلاقی, اساس فرهنگ هر سازمانی است که سطح بالای آن باعث تعهد بالاتر, افزایش کیفیت خدمات و جلب رضایت بیماران می شود. هدف از این مطالعه, بررسی رابطه سرمایه اجتماعی و ارزش های اخلاقی در بیمارستان بود.روش بررسی: مطالعه حاضر, یک مطالعه همبستگی است. جامعه پژوهش, بیمارستان های وابسته به دانشگاه علوم پزشکی تهران بود. به روش تصادفی چند مرحله ای چهار بیمارستان جنرال انتخاب شده و 180 نفر نمونه های پژوهش را تشکیل دادند. ابزار جمع آوری داده, پرسشنامه های سرمایه اجتماعی و ارزش های اخلاقی بود که روایی و پایایی آنها بررسی و تایید شد. تحلیل داده‏ ها نیز در نرم افزار 18SPSS با استفاده از آزمون همبستگی اسپیرمن صورت گرفت.یافته ها: 66.8 درصد از نمونه ها مونث و بقیه مذکر بودند. میانگین سنی 36 و میانگین سابقه کاری 12.5 سال بود. میانگین سرمایه اجتماعی 81 از 155 امتیاز و میانگین ارزش های اخلاقی 25.33 از 45 بود. بین سرمایه اجتماعی و ارزش های اخلاقی همبستگی ضعیف و معکوس وجود داشت. از بین ابعاد سرمایه اجتماعی, بعد شناختی با ارزش های اخلاقی ارتباط معنادار (P<0.05) و بعد ارتباطی با آن همبستگی مستقیم داشت (rs=0.03).نتیجه گیری: نمرات به دست آمده از وضعیت ارزش های اخلاقی و سرمایه اجتماعی, نیاز به اصلاح و بهبود وضعیت این دو شاخص را در بیمارستان ها ایجاب می کند. به نظر می رسد عوامل دیگری غیر از سرمایه اجتماعی بر وضعیت ارزش های اخلاقی در بین پرستاران تاثیرگذار است که باید به شناسایی و تحلیل آنها پرداخت.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی

  کارگاه های پیشنهادی