مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

409

دانلود:

180

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

رابطه بین آسیب ها و صدمات ناشی از کار با رضایت، استرس و جابجایی شغلی با میانجی گری ادراک از جو ایمنی محیط کار در پرستاران و کارکنان مراکز آموزشی درمانی منتخب دانشگاه علوم پزشکی زنجان، سال 1394

صفحات

 صفحه شروع 71 | صفحه پایان 81

چکیده

 زمینه و هدف: با توجه به اهمیت بالای خطرات شغلی بر عملکرد کارکنان بهداشتی و رضایت از حرفه, این مطالعه با هدف تعیین رابطه بین آسیبهای ناشی از کار با رضایت, استرس و جابجایی شغلی با میانجی گری ادراک از جو ایمنی محیط کار پرستاران و کارکنان مراکز آموزشی درمانی منتخب دانشگاه علوم پزشکی زنجان انجام گرفت.روش بررسی: این پژوهش از نوع توصیفی - همبستگی بود. جامعه آماری شامل کارکنان درمانی و اداری مراکز منتخب آموزشی - درمانی زنجان و نمونه آماری 268 نفر بود که با استفاده از فرمول کوکران و به روش نمونه گیری در دسترس از بین کارکنان درمانی بیمارستان های موسوی و ولیعصر (عج) انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده ها, پرسشنامه استاندارد ترکیبی بود که روایی آن با استفاده از روش تحلیل عاملی و محتوا و پایایی آن با روش آلفای کرونباخ مورد تایید قرار گرفت. در تحلیل داده ها از آزمون همبستگی پیرسون و رگرسیون چند متغیره در نرم افزار SPSS 22 استفاده شد.یافته ها: نتایج پژوهش با استفاده از رگرسیون چند متغیره نشان داد که بین آسیب ها و صدمات ناشی از کار با رضایت, استرس و جابجایی شغلی رابطه معناداری وجود دارد (p<0.05). همچنین نقش واسطه ای متغیر ادراک از جو ایمنی, مورد تایید قرار گرفت.نتیجه گیری: بیمارستان ها جهت جلوگیری از نزول ادراک کارکنان از ایمنی محیط باید به پیشگیری از صدمات عنایت بیشتری نمایند تا ادراک کارکنان و به تبع آن رضایت, استرس و جابجایی شغلی کارکنان دچار تغییر نگردد.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی

  کارگاه های پیشنهادی