مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

1,117

دانلود:

336

استناد:

4

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

عوامل مرتبط با شدت حوادث ترافیکی منجر به بستری در سرنشینان وسایل نقلیه چهار چرخ

صفحات

 صفحه شروع 273 | صفحه پایان 278

چکیده

 مطالعات جامع اندکی در زمینه عوامل موثر در ایجاد حوادث ترافیکی و عوامل مرتبط با شدت این حوادث در کشور انجا شده است. این تحقیق در نظر دارد ارتباط برخی عوامل در هنگام وقوع حادثه ترافیکی را با شدت آسیب منجر به بستری در سرنشینان وسایل نقلیه چهار چرخ تعیین نماید.در این مطالعه از داده های طرح ملی تروما - مطالعه تهران - که به صورت مقطعی در سال 79- 78 در شش بیمارستان بزرگ تهران به اجرا در آمد استفاده شده است. از 8000 بیمار ترومایی در طرح ملی, تعداد 564 بیمار که همگی سرنشین وسیله نقلیه چهار چرخ بوده و دچار آسیب غیر کشنده منجر به بستری شده بودند بررسی شدند. جهت ارزیابی شدت آسیب از معیار شدت آسیب (INJURY Severity Score - ISS) استفاده گردید. میانگین سنی افراد 32.83 سال (انحراف معیار 16.42 سال) و 72.2درصد آنان مرد بودند 87.6 درصد سرنشین اتومبیل سواری, 3.5 درصد سرنشین وانت, 8 درصد سرنشین وسایل نقلیه سنگین بوده و میانگین امتیاز ISS در این گروه ها به ترتیب عبارت بود از: 5.83, 7.74, 5.78.سرنشینان وانت در تصادفات نسبت به سرنشینان ماشین های سواری, آسیب شدید تری داشته و میزان آسیب وارد به سر در سرنشینان وانت نسبت به سایر وسایل نقلیه بیشتر بود. همچنین شدت آسیب در مصدومین حوادث خارج شهری نسبت به حوادث داخل شهری بیشتر بود .(P<0.05)موضوع ایمنی وانت ها مساله ای قابل بررسی بوده و نیازمند تحقیقات جامع تری میباشد. جهت تحقیق در در زمینه حوادث ترافیکی, ایجاد سیستمی جهت ثبت و گزارش دهی استانداری حوادث ضروری است.

استنادها

ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • استناددهی

  APA: کپی

  کاربخش داوری، مژگان، رستمی گوران، نرگس، و زرگر، موسی. (1383). عوامل مرتبط با شدت حوادث ترافیکی منجر به بستری در سرنشینان وسایل نقلیه چهار چرخ. پایش، 3(4)، 273-278. SID. https://sid.ir/paper/23917/fa

  Vancouver: کپی

  کاربخش داوری مژگان، رستمی گوران نرگس، زرگر موسی. عوامل مرتبط با شدت حوادث ترافیکی منجر به بستری در سرنشینان وسایل نقلیه چهار چرخ. پایش[Internet]. 1383؛3(4):273-278. Available from: https://sid.ir/paper/23917/fa

  IEEE: کپی

  مژگان کاربخش داوری، نرگس رستمی گوران، و موسی زرگر، “عوامل مرتبط با شدت حوادث ترافیکی منجر به بستری در سرنشینان وسایل نقلیه چهار چرخ،” پایش، vol. 3، no. 4، pp. 273–278، 1383، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/23917/fa

  مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی