مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

103

دانلود:

26

استناد:

1

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

بررسی میزان پرداخت های غیررسمی در بیماران مراجعه کننده به بیمارستان های شهر اصفهان

صفحات

 صفحه شروع 113 | صفحه پایان 124

چکیده

 پرداخت غیررسمی پرداختهایی مستقیم از جیب هستندکه به ارائه دهندگان سلامت برای خدماتی که برای بیمار بایستی بدون هزینه باشد, صورت می گیرد و می تواند به شکلهای مختلف پرداخت نقدی, مشارکت غیر نقدی و هدیه صورت گیرد. از آنجائیکه پرداخت های غیررسمی تاثیر زیادی بر سیستم سلامت از لحاظ عدالت, دسترسی, کارایی دارد, هدف از این مطالعه برآورد میزان و فراوانی پرداخت های غیررسمی در بیماران مراجعه کننده به بیمارستان های شهر اصفهان می باشد. مواد و روش ها: مطالعه حاضر یک بررسی مقطعی گذشته نگر بود که در شش ماه اول سال 1393 در 10 بیمارستان منتخب شهر اصفهان انجام گرفت. 250 بیمار به صورت تصادفی انتخاب شدند و اطلاعات آنها شامل (جنسیت, سن, نوع بیمه, میزان پرداخت, نوع درمان, نوع بیمارستان و. . . ) برای مقایسه میزان پرداخت غیررسمی با استفاده از پرسشنامه و مصاحبه تلفنی جمع آوری شد و تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار 19 SPSS انجام گرفت. یافته ها: نتایج مطالعه نشان داد که 2/27 درصد بیماران پرداخت غیررسمی داشته اند و میانگین پرداخت غیررسمی به پزشکان 590000 تومان, پرستاران 23500 تومان و به سایرکارکنان 14500 تومان به ازای هر فرد دریافت کننده می باشد. بیماران با پرداخت غیررسمی در مقایسه با افراد فاقد پرداخت غیررسمی از لحاظ متغیر شغل سرپرست خانوار, میزان تحصیلات سرپرست خانوار, مخارج تقریبی ماهیانه خانوار, نوع بخش بستری, طول مدت بستری, نوع درمان و همچنین نوع بیمارستان دارای تفاوت آماری قابل ملاحظه می باشد (05/0>P). نتیجه گیری: با توجه به نتایج پژوهش حاضر که فراوانی پرداخت های غیررسمی, میزان این پرداخت ها برای گروه های مختلف و متغیرهای تاثیر گذار بر این پرداخت ها مشخص شد می توان با کنترل و مطالعه متغیرهای تاثیرگذار و همچنین توجه به میزان این پرداخت ها در گروه های مختلف به مقابله با این پرداخت ها با توجه به آثار نامطلوب آن پرداخت.

استنادها

ارجاعات

مقالات مرتبط نشریه ای

مقالات مرتبط همایشی

  • ثبت نشده است.
  • طرح های مرتبط

  • ثبت نشده است.
  • کارگاه های پیشنهادی

    کارگاه های پیشنهادی