مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

نشریه: نامه علوم اجتماعی | سال:1382 | دوره:11 | شماره:1 (پیاپی21) | صفحه شروع:113 | صفحه پایان:142

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

475

دانلود:

196

استناد:

9

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

قومیت، نابرابری آموزشی و تحولات جمعیتی

صفحات

 صفحه شروع 113 | صفحه پایان 142

چکیده

 مقاله حاضر به مساله هویت و ابعاد مختلف آن دراستان سیستان و بلوچستان می ‌پردازد. در این مقاله با استفاده از داده‌ های گردآوری شده در چهارشهر استان سیستان و بلوچستان, تحولات جمعیتی استان در پرتو نگرش ‌های اجتماعی بررسی می ‌شود. داده‌ های مورد استفاده, از نمونهای به حجم 3913 نفر از ساکنان چهار شهر زاهدان, خاش, چابهار و زابل گردآوری شده است. نتایج تحقیق نشان داده است که دو شیوه نگرش نسبت به هنجارهای خانوادگی وجود دارد. در یک سو هنجارهای خانوادگی با تاکید بر ارزشهای جمع گرایانه, تشکیل خانواده در سنین پایین و اهمیت نقش بزرگترها و در سوی دیگر, هنجارهای جدید خانوادگی با گرایش‌های فرد گرایانه, تشکیل خانواده در سنین بالاتر و گرایش نسبی به برابری در خانواده قرار دارد. این دو الگوی زندگی با تحصیلات و تمایل به مهاجرت نیز مرتبط هستند.

استنادها

ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.

 • تبلیغات

  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID