مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

نشریه: مدیریت کسب و کار
سال:1389 | دوره:2 | شماره:7
صفحه شروع:217 | صفحه پایان:237

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

597

دانلود:

360

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

ساختار مالکیت و عملکرد شرکت های بورسی

صفحات

 صفحه شروع 217 | صفحه پایان 237

کلیدواژه

مالکیت سهام آزاد (شناور)Q3

چکیده

 تحقیق حاضر با هدف تعیین نقش ساختار مالکیت بر عملکرد شرکت ها صورت گرفته است. بدین منظور تاثیر متغیرهای ساختار مالکیت که عبارتند از: تمرکز مالکیت, مالکیت نهادی و مالکیت سهام آزاد (شناور), بر عملکرد 97 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره زمانی 1383 تا 1388 بررسی شده است.تحقیق حاضر از لحاظ هدف از نوع تحقیقات کاربردی است و روش تحقیق از نوع تحقیقات علی است. با توجه به اینکه اطلاعات مورد بررسی, هم به صورت مقطعی و بین شرکت های مختلف است و هم به صورت سری زمانی است, از روش تحلیل رگرسیون داده های تلفیقی استفاده شده است. یافته های کلی تحقیق نشان می دهد که تمرکز مالکیت تاثیر معنی داری بر عملکرد شرکت ندارد ولی تاثیر مالکیت سرمایه گذاران نهادی و مالکیت سهام آزاد (شناور) معنی دار است.

استنادها

  • ثبت نشده است.
  • ارجاعات

    مقالات مرتبط نشریه ای

    مقالات مرتبط همایشی

  • ثبت نشده است.
  • طرح های مرتبط

  • ثبت نشده است.