video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

179

دانلود:

28

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

رابطه سیرت نیکو و کیفیت زندگی کاری با رفتار شهروندی سازمانی

صفحات

 صفحه شروع 39 | صفحه پایان 54

چکیده

 در محیط کاری پویای امروز که کارها بیش از پیش در تیم ها انجام می شود و انعطاف پذیری محیط اهمیت بالایی دارد, سازمان ها به کارمندانی نیاز دارند که دارای رفتارهای مناسب شهروندی باشند. هدف این پژوهش, بررسی تاثیر سیرت نیکو و کیفیت زندگی کاری بر رفتار شهروندی سازمانی, با مطالعه موردی در دانشگاه اصفهان بوده است. جامعه آماری پژوهش شامل کارکنان دانشگاه اصفهان بوده که با استفاده از فرمول کوکران در سطح اطمینان %95 حجم نمونه آماری 108 نفر برآورد شد. در این پژوهش از پرسشنامه های سیرت نیکوی بارکر و کوی (2003), پرسشنامه رفتار شهروندی سازمانی ارگان (1988) و پرسشنامه کیفیت زندگی کاری والتون (1973) برای جمع آوری اطلاعات استفاده شده است. پس از جمع آوری اطلاعات, با استفاده از رویکرد معادلات ساختاری و نرم افزار Amos ویرایش 18 به بررسی و آزمون سه فرضیه پرداخته شد: 1) سیرت نیکو بر کیفیت زندگی کاری تاثیر مثبت دارد؛ 2) سیرت نیکو بر رفتار شهروندی سازمانی تاثیر مثبت دارد. 3) کیفیت زندگی کاری بر رفتار شهروندی سازمانی تاثیر مثبت دارد. با توجه به تجزیه و تحلیل اطلاعات به دست آمده, تمامی فرضیات پژوهش تایید شدند (P<0.05).

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

  مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی

  کارگاه های پیشنهادی