video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

339

دانلود:

143

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

زندگی پس از زندان، چالش های بازسازی برای زنان

صفحات

 صفحه شروع 31 | صفحه پایان 50

چکیده

 مقاله حاضر بر اساس پژوهشی کیفی انجام شده و تلاش شده است چالش های زندگی زنان پس از آزادی از زندان و همچنین, شیوه مدیریت این چالش ها بنا بر روایت ایشان, تجزیه و تحلیل شود. بر این اساس, با 38 زن 68-19ساله آزادشده, مصاحبه های عمیق کیفی و پدیدارشناسانه انجام شده و تجربه زیسته آنها از دوران حبس و پس از آزادی ارزیابی و تحلیل شده است. یافته ها نشان می دهد بسیاری از این زنان, درزمینه مسائلی مانند پذیرش در خانواده و اتصال به شبکه های اجتماعی با چالش مواجه اند. همچنین, مطابق نتایج به دست آمده سرزنش و تحقیر, احساس تنهابودن, احساس محرومیت و عقب ماندگی, از دست دادن سرمایه های اجتماعی- اقتصادی و... مشکلاتی را در زندگی آنها به وجود آورده و آنان را مجبور کرده است به کمک این شیوه ها این چالش ها را در زندگی خود مدیریت کنند: سرپوش گذاشتن بر هویت مجرمانه, گمنامی و ناشناختگی, قطع شبکه های جرم زا و خلق شبکه های جدید, درگیری در فعالیت های روزانه مانند اشتغال و مراقبت از فرزندان و مواردی نظیر اینها.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی

  کارگاه های پیشنهادی