Start: 1/31/2023 5:47:53 PMEnd: 1/31/2023 5:47:54 PM >> 720

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

6,151

دانلود:

2,056

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

عوامل موثر بر توسعه گردشگری فرهنگی با رویکرد جذب گردشگران خارجی در ایران مرکزی مورد شناسی: شهر یزد

صفحات

 صفحه شروع 189 | صفحه پایان 208

چکیده

 گردشگری فرهنگی, بخش مهمی از گردشگری یک کشور یا مناطق فرهنگی است که تاریخ مردم, آداب و سنن, هنر, ارزش ها و سبک زندگی آنها در این مناطق جغرافیایی از مهمترین مولفه مولفه های آن محسوب می می شوند. هدف از این پژوهش بررسی عوامل موثر در توسعه گردشگری فرهنگی از دیدگاه گردشگران خارجی در شهر یزد است. نوع پژوهش کاربردی و روش بررسی آن توصیفی - تحلیلی است. جامعه آماری 169 گردشگر خارجی در سال 1393 بر اساس نمونه گیری کوکران و همچنین ر وش منظم یا سیستماتیک است. برای جمع آوری اطلاعات از روش کتابخانه ای (اسنادی) و میدانی استفاده شده است. یافته های تحقیق نشان می دهد 66.9 درصد از گردشگران خارجی معتقدند, ضعف مدیریت و عدم اجرای پروژه ها در زمینه گردشگری فرهنگی تا حد زیادی می تواند, توسعه گردشگری فرهنگی را با مشکل جدی مواجه سازد. در این رابطه, 75.2 از گردشگران تاثیر تبلیغات مفید و موثر را که دربرگیرنده ارزش های تاریخی, سنتی و معماری کویری است, در جذب گردشگران فرهنگی بسیار مهم و اساسی می دانند. نتایج ضرایب استاندارد شده مدل ساختاری تحقیق و سطح معناداری (0.0021=) به دست آمده نشان می دهد که نقش تمام هفت مولفه, در توسعه گردشگری فرهنگی بسیار ضروری است, چرا که معنی داری تمام مولفه ها بیش از 1.96 است. نتایج مدل ساختاری مولفه های مدیریت در حوزه گردشگری فرهنگی شهر یزد, نشان می دهد تاثیرات مستقیم چگونگی اداره همزمان جاذبه های تاریخی, میزان سرمایه گذاریشان در صنعت گردشگری, به ترتیب برابر با 6.74 و 6.09 است. همچنین در بین مولفه های مورد بررسی, مولفه های آموزش در حوزه گردشگری فرهنگی, دارای نقاط ضعف اساسی بوده است. در نهایت راهکارهایی جهت توسعه مطلوب و پایدار گردشگری فرهنگی در سطح شهر یزد ارائه شده است.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

  مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی

  استناددهی