video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

1,008

دانلود:

762

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

شناسایی عرصه های مداخله در بافت های تاریخی براساس اصل توسعه ی میان افزا (مورد شناسی: بافت تاریخی شهر یزد)

صفحات

 صفحه شروع 49 | صفحه پایان 68

چکیده

 بافت های تاریخی تجلی زندگی نسل های گذشته, هویت و سرمایه ی شهرها و کشورها می باشند. رشد و توسعه ی فزاینده ی شهرها سبب ایجاد مسائل اجتماعی, کارکردی, زیست محیطی و کالبدی در این بافت ها شده است. وجود این مسائل نیازمند تغییر رویکرد مدیریت توسعه ی شهر و استفاده از رویکردهایی مانند بازآفرینی و توسعه ی میان افزا به منظور تجدید حیات و دمیدن روحی تازه در بافت های تاریخی است. هدف این پژوهش, شناسایی عرصه های مداخله در بافت تاریخی شهر براساس رویکرد توسعه ی میان افزاست. این پژوهش ازنظر هدف کاربردی و ازنظر روش توصیفی-تحلیلی است. معیارهای استفاده شده در این تحقیق کاربری اراضی, کیفیت بنا, عمر بنا, اسکلت بنا, مالکیت, تعداد طبقات, دانه بندی قطعات به عنوان شاخصکالبدی, معیارهای سواد, اشتغال و تراکم جمعیت به عنوان شاخص اجتماعی و دسترسی به کاربری های فضای سبز, درمانی, تجاری و آموزشی به عنوان شاخص دسترسی می باشند. لایه های مناسب در محیطArcGis با استفاده از توابع عضویت فازی نرمال سازی شده اند. به منظور تعیین وزن معیارها, از روش فرایند تحلیل سلسله مراتبی استفاده شد و با ضرب وزن ها در لایه ها, نقشه ی نهایی عرصه های مداخله در بافت تاریخی در 5 طبقه به دست آمده است. نتایج نشان می دهد, اولویت اول 10 درصد, اولویتدوم 17 درصد, اولویت سوم 38 درصد, اولویت چهارم 25 درصد و اولویت پنجم 10 درصد از مساحت بافت تاریخی یزد را به خود اختصاص داده اند. باید تدابیری اتخاذ شود تااز عرصه های شناسایی شده با رعایت حریم بناهای ارزشمند به منظور بهبود شرایط کالبدی و اجتماعی بافت و افزایش حضور گردشگران بهره برداری شود.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • استناددهی

  APA: کپی

  حاتمی نژاد، حسین، آروین، محمود، رازقی، فرزانه، و محمدی، احد. (1397). شناسایی عرصه های مداخله در بافت های تاریخی براساس اصل توسعه ی میان افزا (مورد شناسی: بافت تاریخی شهر یزد). جغرافیا و آمایش شهری - منطقه ای، 8(28 )، 49-68. SID. https://sid.ir/paper/236603/fa

  Vancouver: کپی

  حاتمی نژاد حسین، آروین محمود، رازقی فرزانه، محمدی احد. شناسایی عرصه های مداخله در بافت های تاریخی براساس اصل توسعه ی میان افزا (مورد شناسی: بافت تاریخی شهر یزد). جغرافیا و آمایش شهری - منطقه ای[Internet]. 1397؛8(28 ):49-68. Available from: https://sid.ir/paper/236603/fa

  IEEE: کپی

  حسین حاتمی نژاد، محمود آروین، فرزانه رازقی، و احد محمدی، “شناسایی عرصه های مداخله در بافت های تاریخی براساس اصل توسعه ی میان افزا (مورد شناسی: بافت تاریخی شهر یزد)،” جغرافیا و آمایش شهری - منطقه ای، vol. 8، no. 28 ، pp. 49–68، 1397، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/236603/fa

  مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی