مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

نشریه: جغرافیا و آمایش شهری - منطقه ای | سال:1392 | دوره:3 | شماره:6 | صفحه شروع:49 | صفحه پایان:62

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

275

دانلود:

137

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

تحلیل پیامدهای ایجاد مناطق ویژه اقتصادی بر توسعه اقتصادی روستاها مورد شناسی: بخش عسلویه شهرستان کنگان

صفحات

 صفحه شروع 49 | صفحه پایان 62

چکیده

 مکان یابی پروژه های صنعتی در مجاورت نواحی روستایی, می تواند باعث افزایش اشتغال, افزایش درآمد, جلوگیری از مهاجرت روستاییان به شهرها شود و توسعه اقتصادی, اجتماعی و فرهنگی و در نهایت توسعه پایدار روستایی را فراهم آورد. مناطق روستایی واقع در حوزه تاسیسات پارس جنوبی در استان بوشهر در پی احداث این تاسیسات تحولات زیادی را طی یک و نیم دهه اخیر تجربه کرده اند. بر این اساس تحلیل این پیامدها در راستای تدوین برنامه های مناسب و جامع در جهت تحقق توسعه روستایی ضروری می نماید. در این پژوهش به منظور تحلیل پیامدهای ایجاد مناطق ویژه اقتصادی بر توسعه اقتصادی روستاها دو دهستان عسلویه و نایبند از بخش عسلویه به عنوان جامعه آماری برگزیده شد و از این جامعه آماری 10 روستا به عنوان جامعه نمونه انتخاب گردید و تعداد 184 پرسشنامه در این 10 روستا تکمیل شد. روش تحقیق در پژوهش حاضر از نوع توصیفی-تحلیلی بوده و برای تحلیل داده ها از نرم افزار spss استفاده شده است. برای تعیین میزان توسعه یافتگی روستاها نیز از مدل تاکسونومی عددی استفاده شده است. نتایج پژوهش نشان داد که منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس در ایجاد اشتغال, افزایش فرصت های شغلی و ماندگاری جمعیت در روستاهای پیرامونش موفق عمل کرده, اما در افزایش ارائه نهاده ها و خدمات رفاهی در روستاها موفق نبوده است.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

  مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.

 • تبلیغات

  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID