video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

314

دانلود:

174

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

ارزیابی میزان سطح مطلوبیت زیستگاه آهو (Gazella subgutturosa) با استفاده از مدل MCE (مطالعه موردی: منطقه حفاظت شده کالمند بهادران در استان یزد)

صفحات

 صفحه شروع 83 | صفحه پایان 91

چکیده

 این مطالعه با هدف ارزیابی زیستگاه آهو در منطقه حفاظت شده کالمند بهادران با استفاده از مدل ارزیابی چند معیاره (MCE), انجام شد. متغیرهای زیستگاهی مورد استفاده در مدلسازی شامل: شیب, جهت جغرافیایی, ارتفاع, تراکم و فلور منطقه, منابع آب, مزارع کشاورزی و سکونتگاه های انسانی بودند. ابتدا نقشه متغیرها جهت مدل سازی در محیط نرم افزار ادریسی (IDRISI) نسخه 17, آماده گردید. سپس با استفاده از الگوریتم بولین (Bolin) در نرم افزار ادریسی (IDRISI), لایه های محدودیت برای زیستگاه آهو شامل شیب بیش تر از 10 درصد, ارتفاع بیش تر از 1600 متر, حریم 100 متری از سکونت های انسانی, 500 متری ازجاده های اصلی, 5 کیلومتری از مزارع کشاورزی, 10 کیلومتری از منابع آب به دست آمد همچنین جهت تعیین وزن هر یک از متغیرها از روش سلسه مراتبی در نرم افزار ادریسی (IDRISI) استفاده شد نتایج حاصل از رتبه دهی متغیرها نشان داد از بین متغیرهای مورد استفاده, متغیر جاده بیش ترین وزن و متغیر ارتفاع کمترین وزن را به خود اختصاص داده است. نتایج ارزیابی میزان سطح مطلوبیت در منطقه کالمند و بهادران نشان داد بیش ترین میزان سطح (01/56 درصد), برای آهو دارای مطلوبیت متوسط می باشد بنابراین می توان گفت منطقه کالمند بهادران یک منطقه آهو خیز بوده و به نسبت برای این گونه زیستگاه خوبی می باشد که می توان با مدیریت و برنامه ریزی, سطح زیستگاه مطلوب را در منطقه بهبود بخشید از نتایج این مطالعه می توان در اجرای اقدامات حفاظتی و مدیریتی جهت افزایش زیستگاه های مطلوب در سطح استان یزد نیز استفاده نمود.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • استناددهی

  APA: کپی

  مروتی، مریم، حسینی، زهراالسادات، و بهادری امجز، فاطمه. (1398). ارزیابی میزان سطح مطلوبیت زیستگاه آهو (Gazella subgutturosa) با استفاده از مدل MCE (مطالعه موردی: منطقه حفاظت شده کالمند بهادران در استان یزد). زیست شناسی جانوری تجربی، 8(2 (پیاپی 30) )، 83-91. SID. https://sid.ir/paper/236062/fa

  Vancouver: کپی

  مروتی مریم، حسینی زهراالسادات، بهادری امجز فاطمه. ارزیابی میزان سطح مطلوبیت زیستگاه آهو (Gazella subgutturosa) با استفاده از مدل MCE (مطالعه موردی: منطقه حفاظت شده کالمند بهادران در استان یزد). زیست شناسی جانوری تجربی[Internet]. 1398؛8(2 (پیاپی 30) ):83-91. Available from: https://sid.ir/paper/236062/fa

  IEEE: کپی

  مریم مروتی، زهراالسادات حسینی، و فاطمه بهادری امجز، “ارزیابی میزان سطح مطلوبیت زیستگاه آهو (Gazella subgutturosa) با استفاده از مدل MCE (مطالعه موردی: منطقه حفاظت شده کالمند بهادران در استان یزد)،” زیست شناسی جانوری تجربی، vol. 8، no. 2 (پیاپی 30) ، pp. 83–91، 1398، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/236062/fa

  مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی