مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

نشریه: پایش
سال:1392 | دوره:12 | شماره:4
صفحه شروع:345 | صفحه پایان:353

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

563

دانلود:

162

استناد:

5

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

بررسی سلامت روان و رابطه آن با سرمایه اجتماعی سالمندان

صفحات

 صفحه شروع 345 | صفحه پایان 353

چکیده

 افزایش سریع تعداد سالمندان لزوم توجه به سلامت روانی آنها را بیش از پیش مورد توجه قرار داده است. سرمایه اجتماعی با فراهم آوردن حمایت های عاطفی و روانی نقش موثری در ارتقای سلامت روان سالمندان ایفا می کند. از این رو این مطالعه به بررسی عوامل موثر بر سلامت روان و رابطه آن با سرمایه اجتماعی در سالمندان منطقه نه شهر تهران می پردازد. پژوهش حاضر یک مطالعه مقطعی است. این مطالعه در نیمه دوم سال 1389 در منطقه 9 شهر تهران و بر روی سالمندان بالای 60 سال این منطقه انجام گرفت. تعداد 320 سالمند نمونه پژوهش این مطالعه توسط نمونه گیری تصادفی چند مرحله ای انتخاب شده اند. جهت سنجش سلامت روان از پرسشنامه 28 سوالی سلامت عمومی (GHQ-28) و برای سنجش سرمایه اجتماعی از پرسشنامه مطالعه عدالت شهری (Urban HEART) استفاده شد. بین مولفه های اعتماد فردی و همبستگی و حمایت اجتماعی سرمایه اجتماعی (<0.001) و همچنین متغیرهای سطح تحصیلات (0.028), وضعیت تاهل (0.004), اشتغال (0.011), سن (0.015) و مالکیت منزل مسکونی با سلامت روانی سالمندان رابطه مشاهده شد. اما بین مولفه اعتماد اجتماعی و روابط انجمنی سرمایه اجتماعی و همچنین متغیرهای مدت اقامت در محل, جنسیت, پوشش بیمه, قومیت و اندازه خانوار با سلامت روان سالمندان مطالعه رابطه معنادار مشاهده نشد. هر اندازه فرد از سرمایه اجتماعی بیشتری برخوردار باشد؛ از سلامت روانی مطلوب تری برخوردار است و همچنین فرد دارای سلامت روانی بهتر واجد شرایط پذیرش مسوولیت ها و نقش های اجتماعی در جامعه است. که این مساله نشان از رابطه دو طرفه سلامت روان و سرمایه اجتماعی دارد؛ از این رو ارتقای هر یک می تواند بر دیگری تاثیرگذار باشد.

استنادها

ارجاعات

مقالات مرتبط نشریه ای

مقالات مرتبط همایشی

  • ثبت نشده است.
  • طرح های مرتبط

  • ثبت نشده است.
  • کارگاه های پیشنهادی