Start: 2/7/2023 9:00:54 PMEnd: 2/7/2023 9:00:55 PM >> 219

مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

1,359

دانلود:

597

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

اثربخشی امید درمانی بر بهزیستی روانشناختی و تاب آوری در بیماران مبتلا به اختلال استرس پس از سانحه

صفحات

 صفحه شروع 49 | صفحه پایان 55

چکیده

 مقدمه: اختلال استرس پس از سانحه نوعی اختلال مرتبط با استرس است و در افرادی که در معرض حوادث آسیب رسان شدید قرار گرفتند, بروز می کند و باعث مشکلات روانشناختی زیادی می شود. پژوهش حاضر با هدف تعیین اثربخشی امید درمانی بر بهزیستی روانشناختی و تاب آوری در بیماران مبتلا به اختلال استرس پس از سانحه انجام شد. روش کار: این پژوهش نیمه تجربی با طرح پیش آزمون و پس آزمون با گروه کنترل بود. جامعه پژوهش بیماران مبتلا به اختلال استرس پس از سانحه مراجعه کننده به کلینیک مشاوره قطعه گمشده شهر تهران در سال 1396 بودند. نمونه پژوهش 40 بیمار بودند که با روش در دسترس انتخاب و با روش تصادفی ساده در دو گروه جایگزین شدند. گروه آزمایش 8 جلسه 2 ساعته به مدت یک ماه با روش امید درمانی آموزش دید. داده ها با کمک پرسشنامه های بهزیستی روانشناختی و تاب آوری جمع آوری و برای ارزیابی اختلال استرس پس از سانحه از مصاحبه بالینی استفاده شد. داده ها با روش تحلیل کوواریانس چندمتغیری تحلیل شدند. یافته ها: یافته ها نشان داد در مرحله پس آزمون گروه های آزمایش و کنترل در بهزیستی روانشناختی و تاب آوری تفاوت معناداری داشتند. به عبارت دیگر امید درمانی باعث افزایش معنادار بهزیستی روانشناختی و تاب آوری بیماران مبتلا به اختلال استرس پس از سانحه شد. نتیجه گیری: نتایج حاکی از اهمیت امید درمانی در بهبود بهزیستی روانشناختی و تاب آوری می باشد. بنابراین روش امید درمانی می تواند توسط مشاوران و درمانگران برای بهبود بهزیستی روانشناختی و تاب آوری بیماران مبتلا به اختلال استرس پس از سانحه مورد استفاده قرار گیرد.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

  مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی

  استناددهی