مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

792

دانلود:

339

استناد:

1

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

عوامل پیشگویی کننده اضطراب بیماران قبل از آندوسکوپی

صفحات

 صفحه شروع 22 | صفحه پایان 29

چکیده

 مقدمه: آندوسکوپی یک روش تشخیصی و درمانی تهاجمی است و برای بیماران یک روش اضطراب آور است. مطالعات گذشته نتایج متفاوتی در مورد عوامل مرتبط با اضطراب بیماران تحت آندوسکوپی بیان کرده اند. این مطالعه با هدف تعیین عوامل پیشگویی کننده اضطراب بیماران قبل از آندوسکوپی انجام شد. روش کار: در این پژوهش که به روش توصیفی تحلیلی انجام گرفت, تعداد 400 بیمار به روش نمونه گیری مستمر انتخاب و وارد مطالعه شدند. پرسشنامه شامل سه بخش: اطلاعات زمینه ایی, سنجش آگاهی بیماران در مورد آندوسکوپی و پرسشنامه اضطراب آشکار اسپیل برگر بود. داده ها با استفاده از آزمون های تی تست, آنوا, همبستگی پیرسون و رگرسیون لجستیک تجزیه و تحلیل شدند. یافته ها: 7/82% از بیماران اضطراب متوسط تا شدید داشتند. بین اضطراب و وضعیت تاهل (02/0 = P) و نمره آگاهی بیماران (03/0 > P) رابطه معنی داری مشاهده شد. نتایج رگرسیون نشان داد وضعیت تاهل (06/0 = P), نوع پذیرش (32/0 = P) و سابقه آندوسکوپی (005/0 = P) از عوامل پیشگوی کننده اضطراب بیماران بودند. نتیجه گیری: اکثر بیماران قبل از انجام آندوسکوپی اضطراب متوسط تا شدید داشته و فقدان آگاهی یک عامل مهم در افزایش اضطراب بوده است. چون اضطراب شدید می تواند بر انجام دادن مناسب این روش و نتایج بیماران بعد از آن تاثیر بگذارد, باید تدابیری جهت افزایش آگاهی بیماران قبل از انجام آندوسکوپی اندیشیده شود.

استنادها

ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • استناددهی

  APA: کپی

  مقامی نژاد، فرزانه، ادیب حاج باقری، محسن، و جهانگیر، شیما. (1395). عوامل پیشگویی کننده اضطراب بیماران قبل از آندوسکوپی. روان پرستاری، 4(6 )، 22-29. SID. https://sid.ir/paper/235871/fa

  Vancouver: کپی

  مقامی نژاد فرزانه، ادیب حاج باقری محسن، جهانگیر شیما. عوامل پیشگویی کننده اضطراب بیماران قبل از آندوسکوپی. روان پرستاری[Internet]. 1395؛4(6 ):22-29. Available from: https://sid.ir/paper/235871/fa

  IEEE: کپی

  فرزانه مقامی نژاد، محسن ادیب حاج باقری، و شیما جهانگیر، “عوامل پیشگویی کننده اضطراب بیماران قبل از آندوسکوپی،” روان پرستاری، vol. 4، no. 6 ، pp. 22–29، 1395، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/235871/fa

  مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی