مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

1,253

دانلود:

494

استناد:

2

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

ارتباط بین سالمندی موفق و سلامت معنوی سالمندان شهر تهران

صفحات

 صفحه شروع 16 | صفحه پایان 21

چکیده

 مقدمه: سالمندی موفق احساس درونی مثبت و رضایت از زندگی گذشته و حال است. یکی از عواملی که ممکن است با سالمندی موفق ارتباط داشته باشد سلامت معنوی است. هدف این مطالعه تعیین ارتباط بین سالمندی موفق و سلامت معنوی سالمندان شهر تهران بود. روش کار: این مطالعه, پژوهشی همبستگی است که در سال 1395 انجام شد. نمونه ها را 112 نفر از سالمندان شهر تهران تشکیل می دادند که به روش خوشه ای چندمرحله ای انتخاب شده بودند. برای جمع آوری داده ها از برگه اطلاعات جمعیت شناختی و پرسشنامه های سالمندی موفق و سلامت معنوی جارل استفاده شد. داده ها با نرم افزار PASW و به کمک آزمون های تی مستقل, آنالیز واریانس یک طرفه, همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون چندگانه تحلیل شدند. یافته ها: نتایج این مطالعه نشان داد که بین سالمندی موفق با سلامت معنوی در رابطه با خود (207-= r و 028/0 = P) و و در رابطه با دیگران (231/0r = و 014/0 = P) ارتباط معنی داری وجود داشت. نتیجه تحلیل رگرسیون به منظور پیش بینی سالمندی موفق از روی سلامت معنوی و ابعاد آن نشان داد که بُعد سلامت معنوی در رابطه با دیگران قادر به تبیین 9% از تغییرات سالمندی موفق بود. نتیجه گیری: سالمندی موفق با سلامت معنوی در رابطه با دیگران ارتباط دارد و با مداخلات متمرکز بر آموزش و معنویت می توان این دوره را غنی تر نمود.

استنادها

ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • استناددهی

  APA: کپی

  گلی، میترا، باقرمداح، سادات، دالوندی، اصغر، حسینی، محمدعلی، رهگذر، مهدی، و موسوی ارفع، نازیلا. (1395). ارتباط بین سالمندی موفق و سلامت معنوی سالمندان شهر تهران. روان پرستاری، 4(5 )، 16-21. SID. https://sid.ir/paper/235861/fa

  Vancouver: کپی

  گلی میترا، باقرمداح سادات، دالوندی اصغر، حسینی محمدعلی، رهگذر مهدی، موسوی ارفع نازیلا. ارتباط بین سالمندی موفق و سلامت معنوی سالمندان شهر تهران. روان پرستاری[Internet]. 1395؛4(5 ):16-21. Available from: https://sid.ir/paper/235861/fa

  IEEE: کپی

  میترا گلی، سادات باقرمداح، اصغر دالوندی، محمدعلی حسینی، مهدی رهگذر، و نازیلا موسوی ارفع، “ارتباط بین سالمندی موفق و سلامت معنوی سالمندان شهر تهران،” روان پرستاری، vol. 4، no. 5 ، pp. 16–21، 1395، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/235861/fa

  مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی