مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

نشریه: روان پرستاری | سال:1395 | دوره:4 | شماره:5 | صفحه شروع:52 | صفحه پایان:59

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

284

دانلود:

127

استناد:

1

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

الگوی ساختاری رابطه قلدری در بیمارستان با عاطفه منفی و شکایات روان تنی در پرستاران زن

صفحات

 صفحه شروع 52 | صفحه پایان 59

چکیده

 مقدمه: این پژوهش با هدف بررسی الگوی ساختاری رابطه قلدری در بیمارستان با عاطفه منفی و شکایات روان تنی در پرستاران زن اجرا شد. روش کار: پژوهش از نوع همبستگی و جامعه آماری آن پرستاران زن یک بیمارستان دولتی در شهر اصفهان در سال 1394 بودند که از میان آن ها دویست و چهل و سه نفر به شیوه در دسترس انتخاب شدند. برای جمع آوری داده ها از سه پرسشنامه قلدری, پرسشنامه عاطفه منفی و پرسشنامه شکایات روان تنی استفاده شد. داده ها با استفاده از ضریب همبستگی پیرسون و الگوسازی معادله ساختاری (SEM) تحلیل شد. یافته ها: نتایج نشان داد که هر شش مولفه قلدری با عاطفه منفی و شکایات روان تنی دارای رابطه مثبت و معنادار هستند (01/0 > P). نتایج الگوسازی معادله ساختاری نشان داد که قلدری هم به طور مستقیم و هم به طور غیرمستقیم (از طریق عاطفه منفی) با شکایات روان تنی دارای رابطه معنادار (01/0 > P) است. به عبارت دیگر عاطفه منفی متغیر واسطه ای پاره ای در رابطه قلدری با شکایات روان تنی در پرستاران زن است. نتیجه گیری: نتایج حاصل از این مطالعه نشان داد که قلدری می تواند با تقویت عاطفه منفی عاملی برای افزایش شکایات روان تنی در پرستاران زن باشد.

استنادها

ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.

 • تبلیغات

  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID