مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

1,411

دانلود:

784

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

تأثیر اجرای برنامه مدیریت استرس بر اضطراب و تاب آوری کارکنان فوریت پزشکی

صفحات

 صفحه شروع 45 | صفحه پایان 52

چکیده

 مقدمه: اضطراب و استرس یکی از مشکلات عمده در زندگی روزمره کارکنان فوریت پزشکی محسوب می شود. تجربه این عوامل تنش زا و عوارض ناشی از آن, می توانند موجب کاهش کیفیت کار و تمایل به ادامه خدمت فرد گردند. یکی از استراتژیهای مقابله ای در زمان رویارویی با این شرایط, استفاده از رویکرد تاب آوری است این پژوهش با هدف بررسی تأثیر آموزش مدیریت استرس بر میزان تاب آوری و اضطراب در پرسنل فوریت پزشکی طراحی و اجرا شد. روش کار: این مطالعه نیمه تجربی در فاصله زمانی سالهای 1396-1395 بر روی کارکنان فوریت پزشکی شاغل در 176 پایگاه شهری و جاده ای اورژانس 115 تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی مشهد اجرا گردید. برای افراد حاضر در گروه آزمودنی, هشت جلسه کارگاه آموزش مدیریت استرس 45 دقیقه ای برگزار گردید. قبل و بعد از مداخله پرسش نامه های تاب آوری کانر و داویدسون و پرسشنامه اضطراب اشپیل برگر برای هر دو گروه تکمیل شد. از آزمونهای آماری تی زوجی, تی مستقل, من ویتنی, ویکاکسون و آنالیز کوواریانس جهت مقایسه های درون و بین گروهی در نرم افزار SPSS نسخه 16 استفاده گردید. یافته ها: در این پژوهش, 82 نفر از کارکنان فوریت پزشکی با میانگین سنی 4/3 ± 2/28 سال و سابقه کار 7/2 ± 2/5 سال مورد مطالعه قرار گرفتند. نتایج نشان داد آموزش مدیریت استرس در گروه آزمودنی, موجب افزایش معنادار نمره تاب آوری (001/0 > P), کاهش میانگین نمره اضطراب آشکار (001/0 > P) و همچنین کاهش میانگین نمره اضطراب پنهان (001/0 > P) گردیده است. نتیجه گیری: آموزش مدیریت استرس می تواند در کاهش میزان اضطراب و افزایش تاب آوری کارکنان فوریت پزشکی نقش قابل قبولی ایفا نماید. از آنجا که کمتر شدن تنش شغلی این افراد می تواند باعث ارائه خدمات بهتر بالینی توسط آنها شود, لذا ضروری است از این استراتژی های مؤثر برای کاهش تنش شغلی و افزایش تاب اوری استفاده گردد.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

  استناددهی

  APA: کپی

  فروتن، راضیه، محروقی، نجمه، ملک زاده، جواد، و مظلوم، سیدرضا. (1397). تأثیر اجرای برنامه مدیریت استرس بر اضطراب و تاب آوری کارکنان فوریت پزشکی. روان پرستاری، 6(3 )، 45-52. SID. https://sid.ir/paper/235793/fa

  Vancouver: کپی

  فروتن راضیه، محروقی نجمه، ملک زاده جواد، مظلوم سیدرضا. تأثیر اجرای برنامه مدیریت استرس بر اضطراب و تاب آوری کارکنان فوریت پزشکی. روان پرستاری[Internet]. 1397؛6(3 ):45-52. Available from: https://sid.ir/paper/235793/fa

  IEEE: کپی

  راضیه فروتن، نجمه محروقی، جواد ملک زاده، و سیدرضا مظلوم، “تأثیر اجرای برنامه مدیریت استرس بر اضطراب و تاب آوری کارکنان فوریت پزشکی،” روان پرستاری، vol. 6، no. 3 ، pp. 45–52، 1397، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/235793/fa

  مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی