مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

نشریه: پژوهشنامه زنان | سال:1389 | دوره:1 | شماره:2 | صفحه شروع:1 | صفحه پایان:9

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

276

دانلود:

131

استناد:

1

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

تاثیر ناباروری زنان در بروز اختلالات جنسی و همسرآزاری نسبت به آنان

صفحات

 صفحه شروع 1 | صفحه پایان 9

چکیده

 زمینه و هدف: ناباروری و نگرش به آن, زندگی زوجین را با انواع آشفتگی های هیجانی مواجه می سازد. پژوهشگران بروز رفتارهای تکانشی, افسردگی, احساس درماندگی, اضطراب, تشویش و باورهای منفی نسبت به خود را در مورد افراد نابارور گزارش نموده اند. هدف از پژوهش حاضر, بررسی تاثیر ناباروری و نقش آن در بروز اختلالات جنسی و همسرآزاری در مورد زنان نابارور متاهل شهر مشهد است.این پژوهش به روش توصیفی و از نوع علی - مقایسه ای انجام شده است: از میان مراجعه کنندگان به کلینیک پزشکان متخصص زنان در ماه های اردیبهشت و خرداد سال 1388, تعداد 200 نفر زن (100 نفر بارور و 100 نفر نابارور) به شیوه تصادفی ساده انتخاب و پس از رعایت ملاحظات اخلاقی, پرسشنامه خشونت خانوادگی و رضایتمندی جنسی بر روی آنان اجرا شد. داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS نسخه 16 و با توجه به ماهیت سازه مورد نظر از طریق روش های آماری t, ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل واریانس دو عاملی تجزیه و تحلیل شد.یافته ها بیانگر آن است که خشونت روانی, فیزیکی و اقتصادی بر روی زنان نابارور بیشتر از زنان بارور است. همچنین بین هیچ کدام از انواع همسرآزاری مردان در مورد همسرانشان, و اختلالات جنسی زنان نابارور و نیز بین وضعیت باروری و میزان تحصیلات زنان رابطه تعاملی معناداری وجود ندارد.نتیجه اینکه ناباروری زنان می تواند موجب بروز انواع اختلالات جنسی آنان شود, که این عامل موجب می شود در معرض انواع خشونت های روانی, فیزیکی و اقتصادی از سوی همسرانشان قرار گیرند.

استنادها

ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.

 • تبلیغات

  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID