مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

نشریه: پژوهشنامه زنان | سال:1389 | دوره:1 | شماره:1 | صفحه شروع:49 | صفحه پایان:72

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

134

دانلود:

115

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

جستاری بر وضعیت بانوان در عراق

نویسنده

خانبگی رامین

صفحات

 صفحه شروع 49 | صفحه پایان 72

کلیدواژه

چکیده

 نوشته پیش رو تلاشی است در نشان دادن چگونگی های کنونی بانوان در عراق. نوشته با پیش سخنی از گذشته آن کشور می آغازد و سپس به پاره ای از نگرگاه ها و همچنین چالش های پیش روی آنان می پردازد. افزون بر این, کتاب شناسی همه سویه و همه نگری, به زبان های اروپایی نیز, برای پژوهشگرانی که سر آن دارند تا پیرامون بانوان عراق به پژوهش و ژرف اندیشی پردازند, آورده شده است.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.

 • تبلیغات

  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID