مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

نشریه: علوم و مهندسی آب | سال:1390 | دوره:1 | شماره:3 | صفحه شروع:31 | صفحه پایان:40

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

293

دانلود:

168

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

تحلیل پایداری سد خاکی مارون توسط نرم افزار ANSYS و Geo Studio

صفحات

 صفحه شروع 31 | صفحه پایان 40

چکیده

 از نکات مهم طراحی, آنالیز نشست و تحلیل پایداری است که با کمک نرم افزارهای عددی پیشرفته متوازن قبل یا بعد از احداث به دست می آید. هدف مطالعه حاضر تحلیل سد خاکی توسط نرم افزار ansys 12 در برابر عوامل تاثیرگذار بر پایداری آن صورت گرفته است. سدمورد مطالعه, سدخاکی مارون بود که این سد در 19 کیلومتری شمال بهبهان و بر رودخانه مارون احداث شده است. این سد از نوع خاکی – سنگریزه ای می باشد. در این تحقیق سعی شده تا پایداری سد را توسط روش المان محدود با کمک نرم افزار ansys (civil fem) انجام داده و سپس با نتایج نرم افزاری همچون Geo-studio مقایسه شود. سپس به بررسی پایداری شیب های سد پرداخته شده و با روش های مختلف رفتار سد شبیه سازی شده است و نتایج نسبتا یکسان درارتباط با فاکتور ایمنی و محل سطح ناپایدار به دست آمد و فاکتور ایمنی به روش بیشاپ در ansys برای بالا دست سد عدد 4.21 و در geo studio عدد 4.71 بدست آمد. در پایان با تحلیل تنش و کرنش و جابجایی مقادیر حداکثر و حداقل تنش محاسبه و مناطق دچار نشست و مناطقی که در اثر اختلاف نشست امکان ترک خوردگی در آنها وجود دارد مشخص می شود که در این قسمت هر دو نرم افزار نتایج نسبتا یکسانی ارائه دادند و میزان حداکثر جابجایی قائم در سد 5 تا 6 متر برآورد شده است.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

  مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.

 • تبلیغات

  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID