مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

617

دانلود:

258

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

بررسی مقاومت ده ژنوتیپ لوبیا قرمز (Phaseolus vulgaris) به تریپس پیاز (Thrips tabaci) در شرایط مزرعه

صفحات

 صفحه شروع 1 | صفحه پایان 10

چکیده

 تریپس پیاز Thrips tabaci Lindeman یکی از آفات مهم طیف وسیعی از محصولات اقتصادی کشاورزی در بسیاری از مناطق دنیا می باشد. در استان لرستان لوبیا (.Phaseolus vulgaris L) یکی از مهم ترین میزبان های گیاهی این آفت محسوب می شود. این تحقیق در سال 1393 و به منظور بررسی مقاومت ده ژنوتیپ لوبیا قرمز به تریپس پیاز در ایستگاه تحقیقات کشاورزی بروجرد استان لرستان انجام گرفت. در این تحقیق عکس العمل ده ژنوتیپ لوبیا قرمز نسبت به تراکم جمعیت این حشره در قالب طرح بلوک کامل تصادفی با آزمایش کرت های خرد شده در زمان با سه تکرار و در شرایط مزرعه ای مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد که بین ژنوتیپ ها در تاریخ های مختلف از نظر تعداد تریپس اختلاف معنی داری وجود داشت. بر اساس میانگین تعداد لارو سن اول و دوم تریپس پیاز از بین ده ژنوتیپ مورد بررسی, KS31285 و KS31169 به ترتیب با میانگین 0.323 و 0.331 تریپس/گیاه به عنوان ژنوتیپ حساس, KS31288, KS31286, KS31290,KS31292 وKS31287 به ترتیب با میانگین 0.210, 0.206, 0.262, 0.241 و 0.208 تریپس/ گیاه به عنوان ژنوتیپ نیمه حساس و KS31289,KS31291 و گلی به ترتیب با میانگین 0.196, 0.179 و 0.191 تریپس/گیاه به عنوان ژنوتیپ های مقاوم به این آفت بودند.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • استناددهی

  APA: کپی

  روزبهانی، مهسا، شاکرمی، جهانشیر، محیسنی، عبدالامیر، کوشکی، محمدحسن، و جعفری، شهریار. (1395). بررسی مقاومت ده ژنوتیپ لوبیا قرمز (Phaseolus vulgaris) به تریپس پیاز (Thrips tabaci) در شرایط مزرعه. تحقیقات آفات گیاهی، 6(3)، 1-10. SID. https://sid.ir/paper/234897/fa

  Vancouver: کپی

  روزبهانی مهسا، شاکرمی جهانشیر، محیسنی عبدالامیر، کوشکی محمدحسن، جعفری شهریار. بررسی مقاومت ده ژنوتیپ لوبیا قرمز (Phaseolus vulgaris) به تریپس پیاز (Thrips tabaci) در شرایط مزرعه. تحقیقات آفات گیاهی[Internet]. 1395؛6(3):1-10. Available from: https://sid.ir/paper/234897/fa

  IEEE: کپی

  مهسا روزبهانی، جهانشیر شاکرمی، عبدالامیر محیسنی، محمدحسن کوشکی، و شهریار جعفری، “بررسی مقاومت ده ژنوتیپ لوبیا قرمز (Phaseolus vulgaris) به تریپس پیاز (Thrips tabaci) در شرایط مزرعه،” تحقیقات آفات گیاهی، vol. 6، no. 3، pp. 1–10، 1395، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/234897/fa

  مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی