مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

نشریه: پژوهش های علم و دین | سال:1390 | دوره:2 | شماره:1 | صفحه شروع:57 | صفحه پایان:73

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

241

دانلود:

126

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

بررسی تحول نظریه ولایت انتصابی عامه فقیهان به ولایت مطلقه فقیه با رویکرد روش شناسی لاکاتوش

صفحات

 صفحه شروع 57 | صفحه پایان 73

چکیده

 هر نظریه ای برای تداوم خود نیازمند است تا با مقتضیات زمانی و مکانی هماهنگی و تحول یابد. در تحول یک نظریه, باید فرضیه های اصلی یک نظریه را حفظ کرد تا به بن و ریشه آن ضربه وارد نشود. از سوی دیگر, تحول باید به گونه ای باشد که یک نظریه بتواند با شرایط زمانی و مکانی خود وفق یابد. این همان چیزی است که در روش شناسی لاکاتوش مشاهده می شود. ایمر لاکاتوش ازجمله فیلسوفان علم محسوب می شود. او منتقد روش شناسی پوپر است. پوپر بر اساس نگرش ابطال گرایانه خود تلاش می کرد تا نظریات به گونه ای مورد ابطال قرار گیرند. سپس, نظریات ابطال شده حذف و نظریات جدید جانشین آن شوند. به نظر لاکاتوش, ابطال گرایی پوپر سعی دارد راهی ارائه دهد که بتوان ازطریق آن, با آزمون های قاطع, بین دو نظریه رقیب قضاوت کرد. بنابراین, او روش شناسی متفاوتی با روش شناسی پوپر ارائه می دهد. روش شناسی لاکاتوش مبتنی بر راهنمون سلبی و راهنمون ایجابی است.این مقاله درصدد ایده و الهام گرفتن از روش شناسی لاکاتوش است تا بر اساس آن بتوانیم سیر تحول نظریه ولایت انتصابی عامه فقیهان, به نظریه ولایت مطلقه فقیه را, بررسی کنیم. تاکید اصلی در ایده و الهام گرفتن از روش شناسی لاکاتوش, راهنمون سلبی و راهنمون ایجابی است. بنابراین, این مقاله در صدد تجزیه و تحلیل روش شناسی لاکاتوش و انطباق دادن آن با نظریه ولایت فقیهان نیست. تنها به این بسنده می کنیم که پس از ایده گرفتن از روش شناسی لاکاتوش, تحول و تکامل تاریخی نظریه ولایت انتصابی عامه فقیهان به نظریه ولایت مطلقه فقیه را بررسی کنیم.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.

 • تبلیغات

  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID