Start: 2/6/2023 1:22:26 PMEnd: 2/6/2023 1:22:26 PM >> 557

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

103

دانلود:

27

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

بررسی فراوانی برخی از عوامل موثر (اضافه وزن –خطر اضافه وزن) در ایجاد بیماری های مزمن دوره بزرگسالی در دانش آموزان پسر 14-10 ساله مدارس راهنمایی دولتی شهر اهواز در سال 87-1386

صفحات

 صفحه شروع 17 | صفحه پایان 23

چکیده

 مقدمه و هدف: امروزه شیوع چاقی و اضافه وزن در کودکان و نوجوانان کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه به سرعت رو به افزایش است. مطالعه حاضر به منظور تعیین شیوع چاقی و اضافه وزن به عنوان عوامل مهم در ایجاد بیماری های مزمن دوره بزرگسالی در دانش آموزان پسر 14-10 ساله مدارس راهنمایی دولتی شهر اهواز انجام گردیده است.مواد و روش ها: در این مطالعه توصیفی 628 نفر دانش آموز 10 تا 14 ساله با روش نمونه گیری خوشه ای دو مرحله ای در شهر اهواز در سال 87-1386 انتخاب شدند. قد و وزن دانش آموزان اندازه گیری و شاخص توده بدنی محاسبه شد. دانش آموزانی که شاخص توده بدنی بین صدک 85 تا 95 داشتند, به عنوان سطح در معرض خطر و آنهایی که شاخص توده بدنی بزرگتر یا مساوی صدک 95 داشتند, به عنوان سطح خطرناک شناخته شدند. داده های جمع آوری شده با استفاده از نرم افزار SPSS و آمار توصیفی تجزیه و تحلیل قرار گردید.یافته ها: شیوع در معرض خطر اضافه وزن و دارای اضافه وزن به ترتیب 18.8 و 12.3 بود. همچنین بیشترین درصد اضافه وزن در گروه های سنی 12.11 و 13 سال بوده و به جزء سن 10 سالگی دیگر گروههای سنی بیشترین درصد در معرض خطر اضافه وزن را به خود اختصاص دادند.نتیجه گیری: در مقایسه با آمارهای منتشره از دیگر مطالعات داخلی شیوع اضافه وزن و چاقی در شهر اهواز ابعاد نگران کننده ای را در جمعیت دانش آموزان دارد. با توجه به نتایج به دست آمده می توان به برنامه ریزان جامعه و سازمان آموزش و پرورش پیشنهاد کرد تا برنامه های فعالیت بدنی منظمی را در راستای پیشگیری و کاهش هزینه های هنگفت ناشی از چاقی بر خانواده و جامعه در برنامه مدارس بگنجانند.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی

  استناددهی