مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

436

دانلود:

106

استناد:

1

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

تاثیر ماساژ درمانی بر تهوع بیماران تحت شیمی درمانی مبتلا به سرطان پستان

صفحات

 صفحه شروع 63 | صفحه پایان 70

چکیده

 مقدمه و هدف: سرطان پستان مهم ترین عامل نگران کننده سلامتی در زنان می باشد. شیمی درمانی, یکی از درمان های اصلی سرطان می باشد. تهوع و استفراغ ناراحت کننده ترین و ترسناک ترین عوارض شیمی درمانی است. از آنجایی که اضطراب, علامت تهوع و استفراغ را تشدید می کند, هر عاملی که باعث پیشرفت آرام سازی شود, می تواند اثر مفیدی روی این عوامل داشته باشد. ماساژ یکی از روش های آرامسازی است. در این راستا هدف از این مطالعه تعیین تاثیر ماساژ درمانی بر تهوع بیماران تحت شیمی درمانی مبتلا به سرطان پستان می باشد.مواد و روش ها: این مطالعه, پژوهشی از نوع نیمه تجربی می باشد. تعداد 34 نفر بیمار مبتلا به سرطان پستان تحت شیمی درمانی با رژیم TAC (تاکسوتر, آدریامایسین, سیکلوفسفامید) که همگی از وجود تهوع در دوره های قبل شاکی بودند, وارد مطالعه شدند و به طور تصادفی به دو گروه تقسیم شدند. در روز اول فقط پرسشنامه ها جهت به دست آمدن اطلاعات پایه تکمیل شدند. گروه کنترل, فقط مراقبت های معمول و گروه مداخله علاوه بر آن, سه جلسه ماساژ پشت از نوع استروک ونیدینگ را دریافت کردند. 24 ساعت پس از هر ماساژ معیار تهوع آنالوگ دیداری تکمیل گردید. داده های جمع آوری شده با استفاده از آزمون های آماری مجذور کای و تی مستقل و نرم افزار SPSS تجزیه و تحلیل گردید.یافته ها: نتاج نشان داد که میانگین نمرات تهوع در گروه کنترل از 2.97 در روز اول به 3.26 افزایش و در گروه مداخله از 3.44 به 1.52 کاهش یافت, اما در مجموع در روزهای اول, دوم, سوم و چهارم بین دو گروه اختلاف آماری معنی داری مشاهده نگردید.نتیجه گیری: ماساژ باعث کاهش تهوع شده است, اما این کاهش در حد معنی دار نبوده است که علت این امر می تواند پایین بودن میزان تهوع پایه باشد, بنابراین انجام مطالعات بیشتردر این زمینه توصیه می گردد.

استنادها

ارجاعات

  • ثبت نشده است.
  • مقالات مرتبط نشریه ای

    مقالات مرتبط همایشی

  • ثبت نشده است.
  • طرح های مرتبط

  • ثبت نشده است.
  • کارگاه های پیشنهادی

    کارگاه های پیشنهادی