مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

383

دانلود:

199

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

روابط مورفومتریک آبکندهای استان ایلام

صفحات

 صفحه شروع 244 | صفحه پایان 258

چکیده

 این پژوهش با هدف انجام مطالعات مورفومتری, بررسی ارتباطات هندسی بین آن ها, در دو کاربری مرتعی و کشاورزی انجام شده است. در ابتدا, ویژگی های هندسی و توپوگرافی 120 آبکند در بخش نیمه خشک استان شامل عرض بالا, عمق, عرض پایین, ارتفاع بالاکند, همچنین, ویژگی های سطح حوزه آبخیز آبکندها شامل میزان پوشش سطحی و خاک لخت به وسیله پلات-های یک متر مربعی به همراه نمونه های ترکیبی خاک از سطح حوزه آبخیز و دیواره آبکند ها برداشت شد. بر نمونه های خاک آزمایش های فیزیکی و شیمیایی از قبیل بررسی بافت خاک, مواد آلی, آهک کل و فعال, هدایت الکتریکی, اسیدیته, سدیم, منیزیم و کلسیم در آزمایشگاه انجام شد. نتایج بررسی روابط مورفومتریک آبکندها نشان داد که نسبت عرض بالا به عمق آبکندهای کشاورزی و مرتعی به ترتیب برابر با 2. 1 و 1. 5 بوده, نسبت عرض بالا به طول به-ترتیب در کاربری کشاورزی و مرتعی برابر با 0. 41 و 0. 57 به دست آمد که در نتیجه آبکندهای مرتعی کشیدگی بیشتری داشته اند. رابطه معکوس نمایی بین شاخص های فوق با شیب نشان داد که عوامل توپوگرافی بر شکل نهایی آبکندها تاثیرگذار بوده است. شاخص عرض پایین به عرض بالا به ترتیب در آبکندهای کشاورزی و مرتعی برابر با 0. 33 و 0. 30 و شکل مقطع های عرضی به ترتیب ذوزنقه و V بوده است. نتایج همچنین نشان داد که عامل شیب 14 درصد از تغییرات مساحت مقطع های عرضی را تبیین کرده, رشد عرضی آبکندها در کاربری های کشاورزی و مرتعی به ترتیب 84 و 73 درصد از تغییرات حجم فرسایش را تبیین کرده است و عوامل با تاثیر مثبت بر تغییر حجم فرسایش آبکندی میزان ماسه در خاک سطحی, کاربری و شیب بودند. آبکندهای مورد مطالعه در هر دو کاربری دارای بعد فراکتال متوسط 1. 08 بوده-اند و به صورت خطی با افزایش طول و به صورت توانی با افزایش حجم آبکندها افزایش یافته است. توان مساحت در قاعده هک در آبکندهای کشاورزی و مرتعی به ترتیب برابر با 0. 50 و 0. 54 بوده است.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • استناددهی

  APA: کپی

  یثربی، بنفشه، صوفی، مجید، میرنیا، سیدخلاق، و محمدی، جهانگرد. (1399). روابط مورفومتریک آبکندهای استان ایلام. مهندسی و مدیریت آبخیز، 12(1 )، 244-258. SID. https://sid.ir/paper/234672/fa

  Vancouver: کپی

  یثربی بنفشه، صوفی مجید، میرنیا سیدخلاق، محمدی جهانگرد. روابط مورفومتریک آبکندهای استان ایلام. مهندسی و مدیریت آبخیز[Internet]. 1399؛12(1 ):244-258. Available from: https://sid.ir/paper/234672/fa

  IEEE: کپی

  بنفشه یثربی، مجید صوفی، سیدخلاق میرنیا، و جهانگرد محمدی، “روابط مورفومتریک آبکندهای استان ایلام،” مهندسی و مدیریت آبخیز، vol. 12، no. 1 ، pp. 244–258، 1399، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/234672/fa

  مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی