video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

751

دانلود:

331

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

ارزیابی نگرش کارآفرینانه مدیران باشگاه های ورزشی بانوان شهر تهران و ارائه راه کار (دولتی و خصوصی)

صفحات

 صفحه شروع 111 | صفحه پایان 126

چکیده

 هدف از پژوهش حاضر, ارزیابی نگرش کارآفرینانه مدیران باشگاه های ورزشی بانوان شهر تهران (مناطق 22 گانه) بود. این پژوهش به لحاظ هدف, کاربردی بوده و از نظر روش, توصیفی هم بستگی می باشد که به شکل میدانی انجام گرفته است. جامعه آماری پژوهش را تمامی مدیران باشگاه های ورزشی بانوان شهر تهران که تعداد آن ها بنا بر آمار اداره کل ورزش و جوانان استان تهران در سال (1394) 550 نفر بود, تشکیل دادند. درادامه, با استفاده از فرمول کوکران و روش نمونه گیری تصادفی ساده, 116 نفر از آن ها به صورت طبقه بندی متناسب به عنوان نمونه پژوهش انتخاب شدند. ابزار گردآوری اطلاعات در این پژوهش, پرسش نامه استاندارد (ابزار سنجش ویژگی های شخصیتی کارآفرینان ایرانی) بود که به سنجش پنج عامل از ویژگی های شخصیتی مهم در کارآفرینی که عبارت هستند از: ریسک پذیری, کانون کنترل, توفیق طلبی, تحمل ابهام و خلاقیت می پردازد. روش آماری استفاده شده در این پژوهش, آمار توصیفی و استنباطی بود که آمار توصیفی برای رسم جداول فراوانی, نمودارها و شاخص های پراکندگی مورد استفاده قرار گرفت و از آمار استنباطی, تی تک نمونه ای و فریدمن جهت آزمون فرضیه های پژوهش بهره گرفته شد. نتایج نشان می دهد که مدیران باشگاه های ورزشی بانوان شهر تهران دارای نگرش کارآفرینانه می باشند. همچنین, بر اساس اولویت بندی که بین این ویژگی ها انجام گرفت, مشخص شد که کانون کنترل درونی دارای بالاترین رتبه بوده و چالش طلبی کمترین رتبه را به خود اختصاص داده است. همچنین, یافته ها حاکی از آن است که تفاوت معناداری بین نگرش کارآفرینانه مدیران باشگاه های ورزشی دولتی و مدیران باشگاه های ورزشی خصوصی وجود ندارد.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • استناددهی

  APA: کپی

  محمدکاظمی، رضا، راسخ، نازنین، و اسمعیلی، فاطمه. (1396). ارزیابی نگرش کارآفرینانه مدیران باشگاه های ورزشی بانوان شهر تهران و ارائه راه کار (دولتی و خصوصی). مطالعات مدیریت ورزشی (پژوهش در علوم ورزشی)، 9(41 )، 111-126. SID. https://sid.ir/paper/234380/fa

  Vancouver: کپی

  محمدکاظمی رضا، راسخ نازنین، اسمعیلی فاطمه. ارزیابی نگرش کارآفرینانه مدیران باشگاه های ورزشی بانوان شهر تهران و ارائه راه کار (دولتی و خصوصی). مطالعات مدیریت ورزشی (پژوهش در علوم ورزشی)[Internet]. 1396؛9(41 ):111-126. Available from: https://sid.ir/paper/234380/fa

  IEEE: کپی

  رضا محمدکاظمی، نازنین راسخ، و فاطمه اسمعیلی، “ارزیابی نگرش کارآفرینانه مدیران باشگاه های ورزشی بانوان شهر تهران و ارائه راه کار (دولتی و خصوصی)،” مطالعات مدیریت ورزشی (پژوهش در علوم ورزشی)، vol. 9، no. 41 ، pp. 111–126، 1396، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/234380/fa

  مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی