video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

3,225

دانلود:

1,686

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

تحلیل اثرگذاری ورزش حرفه ای و قهرمانی بر توسعه ورزش

صفحات

 صفحه شروع 55 | صفحه پایان 72

چکیده

 می توان اذعان داشت که توسعه ورزش ملی بخش مهمی از توسعه اقتصادی اجتماعی است. رواج ورزش در تمامی بخش ها موجب افزایش نشاط اجتماعی و بهره وری ملی می شود, از این رو, هدف اصلی پژوهش حاضر تحلیل اثرگذاری ورزش حرفه ای و قهرمانی بر توسعه ورزش بود. روش این پژوهش, آمیخته بوده و ابزار گردآوری داده های آن پرسش نامه پژوهشگرساخته توسعه ورزش می باشد. جامعه آماری پژوهش را مدیران ورزش و اساتید مدیریت ورزشی تشکیل دادند (حدود 60 متخصص مدیریت ورزشی و 40 مدیر ارشد ورزشی) که به دلیل محدودیت جامعه, نمونه برابر با جامعه در نظر گرفته شد و درنهایت, 73 پرسش نامه دریافت گردید. به منظور آزمون فرضیه های پژوهش از آزمون کلموگروف اسمیرنوف, آزمون تی تک نمونه ای, آزمون فریدمن, آزمون دوجمله ای و مدل سازی معادلات ساختاری استفاده گردید. نتایج نشان می دهد که در ورزش حرفه ای, اولویت بیشتر از آن معیار داشتن اماکن و فضاهای کالبدی ورزشی دارای استانداردهای بین المللی بوده و در ورزش قهرمانی از آن توسعه نظام استعدادیابی و پرورش ورزشکاران مستعد در توسعه ورزش می باشد. بر این اساس, لزوم توجه ویژه به نظام آموزشی کشور به منظور پرورش استعدادها و ورزشکاران درجهت ایجاد زیرساخت های ورزشی مناسب ضروری به نظر می رسد.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • استناددهی

  APA: کپی

  پورکیانی، محمد، حمیدی، مهرزاد، گودرزی، محمود، و خبیری، محمد. (1396). تحلیل اثرگذاری ورزش حرفه ای و قهرمانی بر توسعه ورزش. مطالعات مدیریت ورزشی (پژوهش در علوم ورزشی)، 9(42 )، 55-72. SID. https://sid.ir/paper/234365/fa

  Vancouver: کپی

  پورکیانی محمد، حمیدی مهرزاد، گودرزی محمود، خبیری محمد. تحلیل اثرگذاری ورزش حرفه ای و قهرمانی بر توسعه ورزش. مطالعات مدیریت ورزشی (پژوهش در علوم ورزشی)[Internet]. 1396؛9(42 ):55-72. Available from: https://sid.ir/paper/234365/fa

  IEEE: کپی

  محمد پورکیانی، مهرزاد حمیدی، محمود گودرزی، و محمد خبیری، “تحلیل اثرگذاری ورزش حرفه ای و قهرمانی بر توسعه ورزش،” مطالعات مدیریت ورزشی (پژوهش در علوم ورزشی)، vol. 9، no. 42 ، pp. 55–72، 1396، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/234365/fa

  مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی