مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

نشریه: فرآیند و کارکرد گیاهی
سال:1391 | دوره:1 | شماره:2
صفحه شروع:51 | صفحه پایان:60

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

331

دانلود:

109

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

بررسی اثر جاسمونیک اسید بر ترکیبات ترپنوئیدی در گیاه شاهدانه (.Cannabis sativa L) در مرحله رویشی

صفحات

 صفحه شروع 51 | صفحه پایان 60

کلیدواژه

تتراهیدروکانابینول (THC)؛ α- توکوفرولQ2
کانابیدیول (CBD)Q2

چکیده

 در این مطالعه ما به بررسی اثر جاسمونیک اسید بر ترکیبات ترپنوئیدی مشتق شده از مسیر پلاستیدی سنتز ترپنوئیدها در گیاه شاهدانه با نام علمی .Cannabis sativa L که در مرحله رویشی بررسی گردید, پرداخته شد. غلظت های 1, 5, 10 و 100 میکرومولار جاسمونیک اسید برای تیماردهی گیاهان استفاده شد. تیمارهای جاسمونیک اسید منجر به افزایش محتوی کلروفیل a و کلروفیل کل در مقایسه با گیاهان کنترل شد. اما محتوی کلروفیل b فقط در تیمار 5 میکرومولار افزایش یافت. همچنین محتوی کاروتنوئیدها در همه تیمارها نسبت به گیاهان کنترل افزایش یافت و بین تیمار های مختلف تفاوت معنی داری مشاهده نشد. مقدار -a توکوفرول هم تحت تاثیر تیمار های 10 و 100 میکرومولار افزایش یافت. تیمار های 1 و 5 میکرومولار جاسمونیک اسید باعث افزایش سطح تتراهیدروکانابینول (D9-Tetrahydrocannabinol) (مهمترین ترکیب دارویی این گیاه) شد که این افزایش سطح در تیمار 5 میکرومولار موثرتر از تیمار 1 میکرومولار بود. سطح کانابیدیول Cannabidiol در همه گیاهان تیمار شده کاهش یافت. نسبت THC/CBD در گیاهان شاهد حدود 0.4 بود که این نسبت در تیمارهای 1 و 5 میکرومولار افزایش یافت و به حدود 14.58 و 15 رسید. نتایج نشان می دهد که جاسمونیک اسید انباشت ترپنوئدهای اولیه و ثانویه را در کلروپلاست تحریک می کند.

استنادها

  • ثبت نشده است.
  • ارجاعات

  • ثبت نشده است.
  • مقالات مرتبط نشریه ای

    مقالات مرتبط همایشی

  • ثبت نشده است.
  • طرح های مرتبط

  • ثبت نشده است.