مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

572

دانلود:

202

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

تاثیر مقادیر نیتروژن و تلقیح بذر با باکتری های PGPR بر عملکرد کمی و کیفی، خصوصیات ریشه، سرعت ظهور برگ و طول دوره پر شدن دانه تریتیکاله

صفحات

 صفحه شروع 133 | صفحه پایان 147

چکیده

 به منظور بررسی تاثیر مقادیر نیتروژن و تلقیح بذر با باکتری های محرک رشد بر عملکرد کمی و کیفی, خصوصیات ریشه, سرعت ظهور برگ و طول دوره پر شدن دانه تریتیکاله, آزمایشی به صورت فاکتوریل در قالب طرح پایه بلوک های کامل تصادفی در سه تکرار در گلخانه پژوهشی دانشکده کشاورزی دانشگاه محقق اردبیلی در سال 1390 انجام گردید. تیمارها شامل مقادیر کود نیتروژن (صفر, 80, 160 و 240 کیلوگرم در هکتار) از منبع اوره و تلقیح بذر با باکتری های محرک رشد در چهار سطح (تلقیح بذر با باکتری آزوسپریلیوم لیپوفروم استرین OF, باکتری سودوموناس پوتیدا سویه های 41 و 9 و عدم تلقیح بذر با این باکتری ها به عنوان شاهد) بود. مقایسه میانگین ها نشان داد که حداکثر عملکرد دانه (1.36 گرم در بوته) در ترکیب تیماری تلقیح بذر با باکتری آزوسپریلیوم در مصرف 160 کیلوگرم نیتروژن در هکتار بدست آمد. کاربرد باکتری های محرک رشد و افزایش مقادیر نیتروژن سرعت ظهور برگ را افزایش داد. بالاترین فیلوکرون (5.23 روز) و کمترین سرعت ظهور برگ (0.191 در روز) به ترکیب تیماری عدم مصرف و عدم تلقیح بذر با باکتری های محرک رشد تعلق داشت. آن در ترکیب تیماری تلقیح بذر با آزوسپریلیوم در مصرف 240 کیلوگرم نیتروژن در هکتار برعکس بود. سرعت و طول دوره موثر پر شدن دانه تحت تاثیر مقادیر کود نیتروژن و تلقیح بذر با باکتری های محرک رشد قرار گرفتند. حداکثر وزن دانه (0.516 گرم) و طول دوره موثر پر شدن دانه (29.6 روز) در سطوح کودی 160 کیلوگرم نیتروژن در هکتار در تلقیح بذر با باکتری های محرک رشد برآورد گردید. به نظر می رسد به منظور افزایش عملکرد دانه, سرعت ظهور برگ و طول دوره پر شدن دانه 160 کیلوگرم کود نیتروژن در هکتار در تلقیح بذر با آزوسپریلیوم به کار برده شود.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • استناددهی

  APA: کپی

  عباس پور، سپیده، و سیدشریفی، رئوف. (1393). تاثیر مقادیر نیتروژن و تلقیح بذر با باکتری های PGPR بر عملکرد کمی و کیفی, خصوصیات ریشه, سرعت ظهور برگ و طول دوره پر شدن دانه تریتیکاله. فرآیند و کارکرد گیاهی، 3(8)، 133-147. SID. https://sid.ir/paper/234259/fa

  Vancouver: کپی

  عباس پور سپیده، سیدشریفی رئوف. تاثیر مقادیر نیتروژن و تلقیح بذر با باکتری های PGPR بر عملکرد کمی و کیفی, خصوصیات ریشه, سرعت ظهور برگ و طول دوره پر شدن دانه تریتیکاله. فرآیند و کارکرد گیاهی[Internet]. 1393؛3(8):133-147. Available from: https://sid.ir/paper/234259/fa

  IEEE: کپی

  سپیده عباس پور، و رئوف سیدشریفی، “تاثیر مقادیر نیتروژن و تلقیح بذر با باکتری های PGPR بر عملکرد کمی و کیفی, خصوصیات ریشه, سرعت ظهور برگ و طول دوره پر شدن دانه تریتیکاله،” فرآیند و کارکرد گیاهی، vol. 3، no. 8، pp. 133–147، 1393، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/234259/fa

  مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی