مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

752

دانلود:

247

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

تاثیر تغذیه برگی کمپلکس نیکل- اوره بر متابولیسم نیتروژن و عملکرد کاهو در محلول غذایی حاوی اوره

صفحات

 صفحه شروع 53 | صفحه پایان 64

چکیده

 این مطالعه با هدف بررسی تاثیر تغذیه برگی نیکل از دو منبع کمپلکس نیکل- اوره وکلرید نیکل بر رشد و عملکرد و متابولیسم نیتروژن دو رقم کاهو (Lactuca sativa L) شامل کونکوایستادور (Conco- istador) و گریزلی (Grizzly) تغذیه شده با اوره در محیط آبکشت انجام شد. یک تیمار تغذیه برگی با محلول اوره (بدون نیکل) و یک تیمار شاهد (بدون تغذیه برگی اوره یا نیکل) نیز استفاده شد. نتایج نشان داد که تغذیه برگی نیکل صرف نظر از منبع آن سبب افزایش وزن تر و خشک شاخساره دو رقم کاهو شد. کاربرد نیکل به روش تغذیه برگی سبب افزایش غلظت نیکل شاخساره شد اگرچه این افزایش با کمپلکس نیکل- اوره در مقایسه با کلریدنیکل بیشتر بود. تغذیه برگی نیکل همچنین سبب افزایش فعالیت آنزیم اوره آز و کاهش انباشت اوره در هر دو رقم کاهو شد. تغذیه برگی نیکل سبب کاهش غلظت نیترات و آمونیوم شاخساره نسبت به تیمار شاهد شد. همچنین افزایش فعالیت آنزیم گلوتامین سنتتاز (GS) با کاربرد برگی نیکل مشاهده شد. بطور کلی کاربرد تغذیه برگی نیکل با بهبود متابولیسم نیتروژن سبب افزایش عملکرد کاهو شد.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • استناددهی

  APA: کپی

  حسینی، هدی، و خوش گفتارمنش، امیرحسین. (1392). تاثیر تغذیه برگی کمپلکس نیکل- اوره بر متابولیسم نیتروژن و عملکرد کاهو در محلول غذایی حاوی اوره. فرآیند و کارکرد گیاهی، 2(6)، 53-64. SID. https://sid.ir/paper/234245/fa

  Vancouver: کپی

  حسینی هدی، خوش گفتارمنش امیرحسین. تاثیر تغذیه برگی کمپلکس نیکل- اوره بر متابولیسم نیتروژن و عملکرد کاهو در محلول غذایی حاوی اوره. فرآیند و کارکرد گیاهی[Internet]. 1392؛2(6):53-64. Available from: https://sid.ir/paper/234245/fa

  IEEE: کپی

  هدی حسینی، و امیرحسین خوش گفتارمنش، “تاثیر تغذیه برگی کمپلکس نیکل- اوره بر متابولیسم نیتروژن و عملکرد کاهو در محلول غذایی حاوی اوره،” فرآیند و کارکرد گیاهی، vol. 2، no. 6، pp. 53–64، 1392، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/234245/fa

  مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی