مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

163

دانلود:

36

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

تاثیر تنش شوری و سالیسیلیک اسید بر پارامترهای جوانه زنی بذر و رشد گیاهان ذرت (.Zea mays L) در شرایط مزرعه

صفحات

 صفحه شروع 56 | صفحه پایان 70

چکیده

 برای بررسی اثرات تنش شوری و سالیسیلیک اسید بر جوانه زنی بذر و رشد گیاهان ذرت در مزرعه, آزمایشی در سال 1389 در شهرستان کرمان انجام شد. در آزمایش جوانه زنی تیمار سالیسیلیک اسید شامل شاهد خشک, خیساندن بذر در آب, خیساندن بذر در محلول 0.1 و 0.2 میلی مولار سالیسیلیک اسید برای 24 ساعت و تنش شوری در سه سطح (صفر, 40 و 80 میلی مولار کلرید سدیم) بود. درصد جوانه زنی, سرعت جوانه زنی, متوسط زمان جوانه زنی, ضریب یکنواختی جوانه زنی, طول ساقه چه و ریشه چه و وزن خشک گیاهچه تحت تاثیر شوری قرار گرفتند. تیمارهای سالیسیلیک اسید به خصوص غلظت 0.1 میلی مولار باعث افزایش معنی داری در کلیه صفات جوانه زنی و کاهش متوسط زمان جوانه زنی گردید. آزمایش مزرعه ای با خیساندن بذر در غلظت 0.1 میلی مولار سالیسیلیک اسید انجام شد. در شرایط مزرعه ای با شوری خاک در حد 40 میلی مولار نمک, سالیسیلیک اسید موجب افزایش طول بلال, عملکرد دانه, وزن هزار دانه, وزن تر و خشک علوفه, مقدار کلروفیل, محتوای نسبی آب, کارایی مصرف آب, شاخص پایداری غشا و مقدار پتاسیم و کاهش مقدار سدیم گردید. نتایج نشان داد که پیش تیمار با سالیسیلیک اسید می تواند به صورت تجارتی برای بهبود پارامترهای جوانه زنی, رشد و تولید محصول علوفه و دانه در شرایط تنش شوری در گیاه ذرت مورد استفاده قرار گیرد.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی

  کارگاه های پیشنهادی