مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

148

دانلود:

79

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

بررسی فعالیت آنتی اکسیدانی عصاره استخراج شده از پوست بنه رقم موتیکا به روش مادون بحرانی آب

صفحات

 صفحه شروع 75 | صفحه پایان 86

چکیده

 در تحقیق حاضر قدرت آنتی اکسیدانی عصاره های استخراجی از پوست بنه رقم موتیکا حاصل از روش استخراج آب مادون بحرانی در سه دمای 110 oC ,155 oC و 200 oC (با زمان ثابت 45 دقیقه و نسبت اختلاط ثابت 30:1 بنه-آب) مورد بررسی قرار گرفت. میزان ملانوئیدی شدن, قدرت احیاکنندگی آهن (میلی گرم بر میلی لیتر), میزان مهارکنندگی رادیکال آزاد DPPH (میلی گرم بر میلی لیتر) و همچنین میزان کل ترکیبات فنلی (100 گرم ماده اولیه / میلی گرم اسید گالیک), شاخص های مورد مطالعه بودند. نتایج این تحقیق نشان داد که با افزایش دما تا 200 oC میزان ملانوئیدی شدن, قدرت احیاکنندگی آهن, همچنین قدرت مهارکنندگی رادیکال آزاد DPPH عصاره بدست آمده بیشتر شد؛ ضمن اینکه بالاترین میزان ترکیبات پلی فنلی در 155 oC بدست آمد. تحت این شرایط میزان ترکیبات پلی فنلی, قدرت احیاکنندگی بر حسب EC50 و قدرت مهارکنندگی رادیکال آزاد DPPH بر حسب EC50 به ترتیب برابر با 2096.41 میلی گرم اسید گالیک در 100 گرم پوست بنه, 0.213 میلی گرم بر میلی لیتر و 0.685 میلی گرم بر میلی لیتر بدست آمد. نتایج بدست آمده, استفاده از آب مادون بحرانی را به عنوان روشی مناسب جهت استخراج مواد بیولوژیک از پوست بنه با مزایایی از جمله بازده استخراج بالا, با حلال فراوان, ارزان و بدون هیچ آثار زیست محیطی منفی به اثبات می رساند.

استنادها

  • ثبت نشده است.
  • ارجاعات

  • ثبت نشده است.
  • مقالات مرتبط نشریه ای

    مقالات مرتبط همایشی

  • ثبت نشده است.
  • طرح های مرتبط

  • ثبت نشده است.