مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

1,412

دانلود:

311

استناد:

2

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

بررسی تاثیر عوامل موثر بر عملکرد مالیاتی ایران با استفاده از داده های استانی (1388-1380)

صفحات

 صفحه شروع 181 | صفحه پایان 200

چکیده

 بررسی عوامل موثر بر نسبت مالیاتی و چگونگی افزایش آن, همواره مورد توجه دولت مردان و سیاست گذاران بوده است. در قانون برنامه پنجم توسعه ماده (117) عنوان شده است که به منظور قطع کامل وابستگی اعتبارات هزینه ای دولت به عواید نفت و گاز به نحوی اقدام شود که در پایان برنامه نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی حداقل به 10 درصد برسد. ازآنجاکه نتایج مطالعات انجام شده با داده های پانل نسبت به داده های سری زمانی از اعتبار بیشتری برخوردارند, از داده های پانل استانی در این مطالعه استفاده شده است. نتایج حاصل از برآورد مدل با داده های پانل نشان می دهد که افزایش نسبت ارزش افزوده بخش های خدمات, معدن, صنعت و ساختمان به تولید ناخالص داخلی باعث افزایش نسبت مالیاتی شده است. به علاوه, نسبت مالیاتی با افزایش ضریب جینی مناطق شهری افزایش می یابد. ضرایب تمام متغیرها در سطح 95 درصد معنی دار می باشند. رابطه مستقیم بین ضریب جینی و نسبت مالیاتی نشان دهنده تایید این فرضیه کوزنتس در ایران است که: «هرچه توزیع درآمد نابرابرتر (ضریب جینی بزرگ تر) شود, ظرفیت مالیاتی بیشتری وجود دارد و نسبت مالیاتی آسان تر افزایش می یابد.

استنادها

ارجاعات

استناددهی

APA: کپی

شکیبایی، علیرضا، و خراسانی، محمود. (1391). بررسی تاثیر عوامل موثر بر عملکرد مالیاتی ایران با استفاده از داده های استانی (1388-1380). راهبرد اقتصادی، 1(2)، 181-200. SID. https://sid.ir/paper/233847/fa

Vancouver: کپی

شکیبایی علیرضا، خراسانی محمود. بررسی تاثیر عوامل موثر بر عملکرد مالیاتی ایران با استفاده از داده های استانی (1388-1380). راهبرد اقتصادی[Internet]. 1391؛1(2):181-200. Available from: https://sid.ir/paper/233847/fa

IEEE: کپی

علیرضا شکیبایی، و محمود خراسانی، “بررسی تاثیر عوامل موثر بر عملکرد مالیاتی ایران با استفاده از داده های استانی (1388-1380)،” راهبرد اقتصادی، vol. 1، no. 2، pp. 181–200، 1391، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/233847/fa

مقالات مرتبط نشریه ای

مقالات مرتبط همایشی

  • ثبت نشده است.
  • طرح های مرتبط

  • ثبت نشده است.
  • کارگاه های پیشنهادی