Start: 2/2/2023 2:14:12 AMEnd: 2/2/2023 2:14:13 AM >> 640

مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

126

دانلود:

30

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

بررسی اثرات ضد قارچی چند اسانس گیاهی در رشد قارچ عامل پوسیدگی سفید ساقه کلزا (Sclerotinia sclerotiorum) در شرایط آزمایشگاه

صفحات

 صفحه شروع 23 | صفحه پایان 30

چکیده

 استفاده از اسانس های گیاهی به عنوان عوامل ضدمیکروبی در چند سال اخیر افزایش افته است. در این بررسی فعالیت ضد قارچی اسانس های نعناع (Mentha piperita), رازیانه (Foeniculum vulgare) و آویشن (Thymus vulgaris) روی قارچ Sclerotinia sclerotiorum در شرایط آزمایشگاه به روش اختلاط اسانس با محیط کشت PDA در 5 غلظت مورد مطالعه قرار گرفت. نتایج مشخص کرد که اسانس نعناع تاثیر کافی بر روی رشد میسلیوم قارچ نداشت به گونه ای که با شاهد در سطح ک درصد اختلاف معنی داری را نشان نداد. اسانس رازیانه موثرترین اثر بازدارندگی روی رشد قارچ Sclerotinia sclerotiorum را داشت, چنانکه حداقل غلظت بازدارندگی اسانس رازیانه 150 میکرولیتر در لیتر بود. در ضمن با افزایش غلظت اسانس آویشن میانگین قطر پرگنه قارچ کاهش افت. نتایج این پژوهش نشان می دهد اسانس رازیانه می تواند به عنوان قارچکش طبیعی جهت کنترل بیمارگر S. sclerotiorum مورد استفاده قرار گیرد و هم چنین مشخص شد که افزایش غلظت اسانس و نوع اسانس می تواند تاثیر متفاوتی بر این بیمارگر داشته باشد.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی

  استناددهی