مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

نشریه: تحقیقات بیماری های گیاهی | سال:1390 | دوره:1 | شماره:1 | صفحه شروع:1 | صفحه پایان:15

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

128

دانلود:

108

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

بررسی توانایی آنتاگونیستی قارچ های اندوفیت ریشه و گونه های تریکودرما برروی قارچ Macrophomina phaseolina در شرایط آزمایشگاهی

صفحات

 صفحه شروع 1 | صفحه پایان 15

چکیده

 در این تحقیق, از دو قارچ اندوفیت ریشه Piriformospora indica) و (Sebacina vermifera و دو گونه تریکودرما Trichoderma harzianum (T-100)) و (T. viride علیه قارچ Macrophomina phaseolina استفاده گردید. توانایی آنتاگونیستی قارچ های اندوفیت ریشه و گونه های تریکودرما از طریق آزمایش های درون شیشه ای و به کمک روش کشت متقابل, کلنیزاسیون و تولید متابولیت های فرار مورد ارزیابی قرار گرفت. مساحت پرگنه M. phaseolina هر روز اندازه گیری و درصد کاهش رشد هر روز در مقایسه با تیمار شاهد محاسبه شد. در کشت متقابل, تیماری که شامل هر دو گروه قارچ های اندوفیت و گونه های تریکودرما بود, بیشترین اثر بازدارندگی را بر روی رشد میسلیومی M. phaseolina داشت. بررسی قدرت کلنیزاسیون نشان داد که قارچ های آنتاگونیست قادرند پرگنه M. phaseolina را در برگرفته و آن را تجزیه نمایند. نتایج آزمون متابولیت های فرار نیز مشخص نمود که قارچ های اندوفیت بر خلاف گونه های تریکودرما قادر به تولید متابولیت های فرار نمی باشند.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.

 • تبلیغات

  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID