مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

نشریه: تحقیقات بیماری های گیاهی | سال:1390 | دوره:1 | شماره:1 | صفحه شروع:47 | صفحه پایان:56

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

150

دانلود:

79

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

بررسی میکوفلور بذر کلزا در استان فارس

نویسنده

بصیرنیا طاهره

صفحات

 صفحه شروع 47 | صفحه پایان 56

چکیده

 به منظور بررسی وضعیت آلودگی محموله های بذری کلزای برداشتی نسبت به قارچ های همراه با بذر, از بذرهای کلزا مناطق مختلف استان فارس شامل سعادت شهر, زرقان, ارسنجان, قیروکارزین, بیضا و ظفرآباد نمونه برداری انجام گرفت و به آزمایشگاه منتقل شد. به منظور تعیین قوه نامیه بذرهای مورد آزمایش٬ بر اساس روشهای موسسه بین المللی مطالعات بذر (I.S.T.A.) عمل شد. برای جداسازی قارچ های همراه بذر از محیط های کشت PDA و WA استفاده شد. بذرها پس از ضدعفونی سطحی با هیپوکلریت سدیم 1% به مدت 2.5 و 5 دقیقه در محیط های کشت قرارداده شده و در دمای 2±25 درجه سانتی گراد نگهداری شدند. شمارش و جداسازی قارچ ها پس از 4 روز شروع و تا 15 روز ادامه داشت. قارچ های جداشده با توجه به مشخصات مورفولوژیکی و کلیدهای شناسایی, تشخیص داده شدند. این قارچ ها متعلق به جنس هایAspergillus sp., Penicillium sp., Alternaria sp., Fusarium sp., Cladosporium sp., Rhizoctonia sp., Phoma sp.,Botrytis sp.   Rhizopus sp. وبودند. گونه های قارچ Aspergillus sp. نسبت به سایر قارچ ها از فراوانی بیشتری (20-40 درصد) برخوردار بودند. آگاهی از آلودگی بذرها و شدت این آلودگی در مناطق مختلف می تواند جهت تولید بذرهای سالم و عاری از آلودگی مفید باشد.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.

 • تبلیغات

  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID