مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

نشریه: تحقیقات بیماری های گیاهی
سال:1390 | دوره:1 | شماره:2
صفحه شروع:69 | صفحه پایان:79

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

240

دانلود:

68

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

واکنش به کلرات در جدایه های مختلف Macrophomina phaseolina و رابطه آن با بیماری زایی جدایه ها

صفحات

 صفحه شروع 69 | صفحه پایان 79

چکیده

 یازده جدایه بیمارگر قارچ Macrophomina phaseolina از میزبانان مختلف شامل سویا, آفتابگردان, طالبی, خربزه و گندم از استان های مختلف کشور جداسازی گردیده و از نظر واکنش به کلرات پتاسیم بر روی محیط غذایی مورد آزمایش قرار گرفتند. بدین منظور جدایه ها در محیط غذایی کمینه حاوی 120 میلی مولار کلرات پتاسیم کشت شدند. نتایج به دست آمده نشان داد که جدایه های مورد بررسی از نظر واکنش به کلرات در دو گروه قرار گرفتند که 54.5 درصد جدایه ها مقاوم به کلرات بوده و فنوتیپ متراکم داشتند. نتایج آزمون بیماری زایی جدایه ها بر روی گیاه سویا در گلخانه نشان داد که بین شدت پوسیدگی ریشه سویا و واکنش جدایه ها به کلرات پتاسیم رابطه نزدیکی وجود دارد. به طوری که جدایه های M21 و M30 با واکنش مقاوم به کلرات و فنوتیپ متراکم به عنوان بیماری زاترین جدایه ها شناسایی شدند.

استنادها

  • ثبت نشده است.
  • ارجاعات

  • ثبت نشده است.
  • مقالات مرتبط نشریه ای

    مقالات مرتبط همایشی

  • ثبت نشده است.
  • طرح های مرتبط

  • ثبت نشده است.