مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

نشریه: تحقیقات بیماری های گیاهی
سال:1390 | دوره:1 | شماره:2
صفحه شروع:59 | صفحه پایان:68

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

119

دانلود:

83

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

تعیین تنوع ژنتیکی Fusarium solani عامل پوسیدگی ریشه و طوقه گوجه فرنگی با استفاده از گروه های سازگار رویشی

صفحات

 صفحه شروع 59 | صفحه پایان 68

کلیدواژه

گروه های سازگار رویشی (VCGs)Q2

چکیده

 در پاییز 1388 از مناطق مختلف استان خوزستان در مجموع 79 جدایه Fusarium solani از ریشه و طوقه گوجه فرنگی جداسازی گردید. بیماری زایی جدایه ها و همچنین تنوع ژنتیکی آنها با استفاده از VCG مورد بررسی قرار گرفت. نتایج بیماری زایی جدایه ها نشان داد که تمام جدایه های مورد آزمایش این گونه بیماری زا هستند. برای تولید موتانت نیت از محیط کشت زاپک کلرات (CDAC) حاوی 5% کلرات پتاسیم و رزبنگال استفاده شد. کلاس فنوتیپی موتانت های نیت بر اساس نحوه رشدشان روی محیط کشت پایه حاوی یکی از چهار منبع ازت نیترات, نیتریت, آمونیوم و هیپوزانتین تعیین شد. بر این اساس  %68از موتانت های نیت در کلاس فنوتیپی nit1, 18% آنها در کلاس فنوتیپی nit3 و 14% آنها در کلاس فنوتیپی NitM قرار گرفتند. مکمل سازی بین موتانت های نیت جدایه ها روی محیط کشت حداقل انجام شد و جدایه ها در 25 گروه سازگار رویشی قرار گرفتند. در این مطالعه رابطه مشخصی بین VCG و منطقه جغرافیایی مشاهده نگردید.

استنادها

  • ثبت نشده است.
  • ارجاعات

  • ثبت نشده است.
  • مقالات مرتبط نشریه ای

    مقالات مرتبط همایشی

  • ثبت نشده است.
  • طرح های مرتبط

  • ثبت نشده است.