مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

907

دانلود:

224

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

بررسی کارایی گیاه لویی در تالاب مصنوعی زیرسطحی در تصفیه فاضلاب شهری یزد

صفحات

 صفحه شروع 265 | صفحه پایان 274

چکیده

 مقدمه: روش های طبیعی تصفیه فاضلاب از جمله وتلندها برای کشورهای در حال توسعه به خصوص شهرهای کوچک و دور افتاده ساده, ارزان و قابل قبول می باشد. هدف از این مطالعه بررسی کارایی گیاه لویی در تالاب مصنوعی زیرسطحی در تصفیه فاضلاب شهری یزد بود.روش ها: مطالعه حاضر یک پژوهش آزمایشگاهی است. در آن کارایی گیاه لویی به روش تالاب زیرسطحی در حذف پارامترهای PO4-P, NH3-N, NO3-N, TSS (Total suspended solids),(Biochemical oxygen demand) BOD5 , COD (Chemical oxygen demand), کلیفرم کل و کلیفرم مدفوعی مورد بررسی قرار گرفت. برای این کار 2 راکتور به صورت پایلوت (بدون گیاه و حاوی گیاه لویی) به روش تالاب مصنوعی با جریان زیرسطحی به ابعاد 2 متر طول, 1.5 متر عرض و عمق 60 سانتیمتر و با زمان ماند چهار روز ساخته شد. نمونه برداری طی 2 ماه از ورودی و خروجی راکتورها انجام شد و مطابق روش های استاندارد آنالیز گردید.نتا یج: راندمان حذف پارامترهای PO4-P, NH3-N, NO3-N, TSS, BOD5, COD, کلیفرم کل و کلیفرم مدفوعی در تالاب گیاه لویی به ترتیب 40, 25, 31, 85, 72, 72, 94 و 59 درصد و در تالاب شاهد به ترتیب 1, 0.3, 15, 77, 34, 44, 17 و 29 درصد بود. همه نتایج به جز کلیفرم مدفوعی و NH3-N اختلاف معنی داری داشتند.بحث و نتیجه گیری: با توجه به یافته های مطالعه, گیاه لویی در حذف مواد آلی و جامدات معلق راندمان بالایی دارد. همچنین این گیاه قادر به دستیابی به استانداردهای زیست محیطی ایران برای مصارف کشاورزی و آبیاری است.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • استناددهی

  APA: کپی

  سبحان، سهیل، آیت الهی، شیرین، احتشامی، مجید، حسین شاهی، داوود، غلمانی، سیدوحید، صالحی وزیری، اکبر، و طالبی، پروانه. (1391). بررسی کارایی گیاه لویی در تالاب مصنوعی زیرسطحی در تصفیه فاضلاب شهری یزد. بهداشت و توسعه، 1(4)، 265-274. SID. https://sid.ir/paper/233539/fa

  Vancouver: کپی

  سبحان سهیل، آیت الهی شیرین، احتشامی مجید، حسین شاهی داوود، غلمانی سیدوحید، صالحی وزیری اکبر، طالبی پروانه. بررسی کارایی گیاه لویی در تالاب مصنوعی زیرسطحی در تصفیه فاضلاب شهری یزد. بهداشت و توسعه[Internet]. 1391؛1(4):265-274. Available from: https://sid.ir/paper/233539/fa

  IEEE: کپی

  سهیل سبحان، شیرین آیت الهی، مجید احتشامی، داوود حسین شاهی، سیدوحید غلمانی، اکبر صالحی وزیری، و پروانه طالبی، “بررسی کارایی گیاه لویی در تالاب مصنوعی زیرسطحی در تصفیه فاضلاب شهری یزد،” بهداشت و توسعه، vol. 1، no. 4، pp. 265–274، 1391، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/233539/fa

  مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی