Start: 2/5/2023 3:05:33 PMEnd: 2/5/2023 3:05:33 PM >> 771

مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

665

دانلود:

176

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

«بازنمایی خدا» در بلاگفای فارسی (تحلیل «الهیات مردم پسند مجازی اینترنتی» در ایران)

صفحات

 صفحه شروع 157 | صفحه پایان 194

چکیده

 در جهان پیشامجازی, به مدت دو هزاره, «خداوند» مضمون و گوهر الهیات سنتی در ادیان ابراهیمی (یهودیت, مسیحیت و اسلام) بوده است. اکنون در جهان مجازی, و در پرتو مجازی شدن و شکل گیری فضای مجازی, رسانه اینترنت ما را با نوع جدید و غیرقابل باوری از «رسانه ای شدن دین و الهیات» و نیز «مردم پسند شدن دین» و «دین مردم پسند» روبرو ساخته است. ماحصل این فرایند «الهیات مجازی» است. در این مقاله ضمن بررسی نظری «الهیات مجازی و خدای مجازی», تحلیل محتوایی کیفی از «بازنمایی خدای مجازی» در «وبلاگ های فارسی» ارائه شده است. مقاله نشان می دهد, که «وبلاگ ها» بنا به ماهیت رسانه ای و مجازی منحصر به فرد خود توانسته اند, برداشت سنتی و قرائت پیشامجازی از «خداوند و الهیات» آن را به چالش کشند, و در عوض به «هژمونی متنی» و مجازی «خدای دین مردم پسند» اجازه بروز و ظهور دهند. این چالش, فارغ و مجزا از نوع و ماهیت داوری درباره درستی یا نادرستی آن و نیز قضاوت درباره تهدیدسازی یا فرصت سازی برای «دین داری های سنتی و اجتماعی» در هزاره سوم, دست مایه ای جدید و جذاب برای جامعه شناسی دین, به ویژه با تمرکز بر سه گانه: «جامعه شناسی وبلاگ های دینی», «مطالعات فرهنگی دین مردم پسند مجازی» و «مطالعات رسانه دینی» در ایران است.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی

  استناددهی