مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

نشریه: مطالعات تاریخ فرهنگی (پژوهشنامه انجمن ایرانی تاریخ) | سال:1390 | دوره:2 | شماره:7 | صفحه شروع:157 | صفحه پایان:182

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

389

دانلود:

138

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

علل شکست زنان چپ گرای فعال در جنبش زنان از انقلاب مشروطه تا کودتای 28 مرداد

نویسنده

یاری یاسمن

صفحات

 صفحه شروع 157 | صفحه پایان 182

چکیده

 موضوع این پژوهش, جنبش زنان ایران از انقلاب مشروطه تا کودتای 28 مرداد است. این نوشتار می کوشد به این پرسش پاسخ گوید که «چرا فعالیت های زنان چپ گرا در جنبش زنان ایران, در این برهه زمانی شکست خورد؟» برای ریشه یابی این رخداد, از نظریه کارکردگرایی پارسونز استفاده شده است. مدعای این پژوهش چنین است که: سازمان های چپ گرای فعال در جنبش زنان ایران, به دلیل مطابقت نداشتن با فرهنگ اجتماعی ایران, دنبال نکردن اهداف اولیه (کسب حقوق زنان) و پایدار نبودن شکست خوردند. نتیجه بررسی ها نشان می دهد که گروه های زنان چپ فعال در جنبش زنان ایران, در دوره پهلوی دوم, به علت وابستگی به احزاب چپ, به ویژه حزب توده صدمات بسیاری دیدند و مشکلاتی که ستون های حزب توده را به لرزه درآورد, سازمان های زنان وابسته به این حزب را هم گرفتار کرد و به شکست فعالیت های آنها در جریان جنبش زنان ایران منجر شد.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.

 • تبلیغات

  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID