Start: 2/3/2023 4:47:46 AMEnd: 2/3/2023 4:47:46 AM >> 614

مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

1,211

دانلود:

560

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

بازتاب شکل گیری دو پدیده اجتماعی بر سفال های زرین فام دوره سلجوقیان؛ پیدایش طبقه متوسط و مردمی شدن هنر

صفحات

 صفحه شروع 107 | صفحه پایان 125

چکیده

سفال زرین فام که از سده های ششم تا هشتم هجری قمری در ایران رواجی چشمگیر داشت, کمابیش هم زمان با حکمرانی سلجوقیان بر ایران, پدیدار شد. واکاوی این آثار علاوه بر جنبه های فنی, ساختاری و زیبایی شناسی؛ گاه تصویری روشن از وضعیت این دوره از منظر سیاسی, اقتصادی, فرهنگی و اجتماعی را پیش روی ما می گذارد. در این پژوهش تلاش بر این است که به هدف شناسایی شرایط و شاکله های اجتماعی این دوره؛ سفال زرین فام سده ششم هـ. ق, مورد بررسی و بازشناسی قرار گیرد. پیدایش و رواج شایان درنگ و فزاینده این سفالینه های نفیس در دوره سلجوقیان, پرسش هایی را به ذهن متبادر می سازد, که این نوشتار نیز در پی یافتن پاسخ آنها می باشد. آیا می توان تفسیری جامعه شناختی برای این پدیده نوظهور هنری ارائه کرد و به بازنمایی شرایط جامعه ایران و واقعیت های پنهان در آن دوره پرداخت؟ آیا می توان با بررسی نقوش این سفال ها, که هماره بعد زیبایی شناسی آنها مورد توجه بوده است, بخشی از تاریخ اجتماعی هنر در دوره سلجوقیان را شناسایی کرد؟ هدف پژوهش حاضر, تفسیر چگونگی بازتاب شرایط اجتماعی بر سفال های زرین فام سده ششم هـ. ق و تبیین بروز دو پدیده اجتماعی یعنی شکل گیری طبقات جدید در جامعه شهری و مردمی شدن هنر در این زمان می باشد. مبنای کار این جستار از لحاظ نظری, انگاره های جامعه شناختی است. روش پژوهش نیز تحلیل مستندات تاریخی مکتوب و عینی ـ آثار هنری ـ بوده و داده های جمع آوری شده به روش توصیفی ـ تحلیلی مورد بررسی قرار گرفته و در پاره ای موارد نیز رهیافتی تطبیقی استفاده شده است. نتیجه آنکه, به نظر می رسد رشد طبقه متوسط, یکی از دلایل ظهور و نیز سبب رونق تولید سفال زرین فام و این خود سرآغاز دسترسی همگانی به هنر و تمایل به ترسیم موضوع های روزمره و واقع گرا در این دوره باشد.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی

  استناددهی