مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

1,594

دانلود:

365

استناد:

6

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

بررسی میزان شایستگی های کانونی در میان دانشجویان (مطالعه موردی: دانشگاه های صنعتی شریف، تهران و مازندران)

صفحات

 صفحه شروع 63 | صفحه پایان 88

چکیده

 هدف ما از این تحقیق تعیین میزان شایستگی های کانونی در بین دانشجویان بوده است. با بررسی موضوع و مصاحبه با مدیران واحدهای صنعتی, فهرستی از ویژگی هایی که باید دانشجویان آموزش عالی در همه رشته ها دارا باشند, به عنوان "شایستگی های کانونی" تعیین شد. این تحقیق از نظر روش شناسی از نوع پیمایش بوده و برای جمع داده های آن از تکنیک پرسشنامه استفاده شده است. جامعه آماری آن دانشجویان سال آخر رشته های فنی و مهندسی و علوم انسانی دانشگاه های صنعتی شریف, تهران و مازندران در سال 1379 بوده اند و در نمونه گیری از روش طبقه بندی متناسب استفاده و حجم نمونه با فرمول کوکران محاسبه شده است. پس از نمونه گیری و جمع آوری اطلاعات, میزان تسلط دانشجویان بر هر یک از شایستگی های کانونی, بر حسب نمره های کسب شده, تعیین شده است. در زمینه هر شایستگی, نمره های دانشجویان بر حسب متغیر جنس, سن, نوع دیپلم تحصیلی, نوع رشته تحصیلی در دانشگاه, معدل تحصیلی, اشتغال یا عدم اشتغال در دوران تحصیل, نوع اشتغال, طبقه اجتماعی و محل تحصیل مورد مقایسه قرار گرفته و تفاوت های معنادار نمره های شایستگی ها در زمینه هر متغیر مشخص شده است. مهمترین متغیرهایی که سبب تفاوت معنادار در میزان شایستگی های دانشجویان شده اند, معلوم شده است. در نهایت میزان شایستگی های کانونی دانشجویان سه دانشگاه ایران ارزیابی شده است.

استنادها

ارجاعات

استناددهی

APA: کپی

شارع پور، محمود، صالحی، صادق، و فاضلی، محمد. (1380). بررسی میزان شایستگی های کانونی در میان دانشجویان (مطالعه موردی: ‌دانشگاه های صنعتی شریف, تهران و مازندران). نامه علوم اجتماعی، 9(پیاپی 18)، 63-88. SID. https://sid.ir/paper/2326/fa

Vancouver: کپی

شارع پور محمود، صالحی صادق، فاضلی محمد. بررسی میزان شایستگی های کانونی در میان دانشجویان (مطالعه موردی: ‌دانشگاه های صنعتی شریف, تهران و مازندران). نامه علوم اجتماعی[Internet]. 1380؛9(پیاپی 18):63-88. Available from: https://sid.ir/paper/2326/fa

IEEE: کپی

محمود شارع پور، صادق صالحی، و محمد فاضلی، “بررسی میزان شایستگی های کانونی در میان دانشجویان (مطالعه موردی: ‌دانشگاه های صنعتی شریف, تهران و مازندران)،” نامه علوم اجتماعی، vol. 9، no. پیاپی 18، pp. 63–88، 1380، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/2326/fa

مقالات مرتبط نشریه ای

مقالات مرتبط همایشی

  • ثبت نشده است.
  • طرح های مرتبط

  • ثبت نشده است.
  • کارگاه های پیشنهادی