video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

1,514

دانلود:

459

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

بررسی الگوی تجویز دارو توسط پزشکان خانواده و سرانه دارو در شهرستان اهواز

صفحات

 صفحه شروع 25 | صفحه پایان 34

چکیده

 مقدمه: الگوی تجویز داروی پزشکان یکی از عوامل موثر بر روند مصرف دارو و چالش ها مرتبط با آن است. لذا مطالعه حاضر با هدف بررسی الگوی تجویز دارو در بیمه شدگان روستایی و نقاط شهری زیر 20000 نفر در شهرستان اهواز انجام شد.روش پژوهش: این مطالعه توصیفی - تحلیلی است که به روش مقطعی در سال 1387 انجام شد. تعداد نسخ دارویی مورد بررسی 9524 نسخه بود. جمع آوری داده ها با چک لیست 2 بخشی که حاوی سوالاتی اطلاعات عمومی منطقه و نحوه تجویز دارو صورت گرفت. پس از بررسی نسخ دارویی, داده های جمع آوری شده با آمار تحلیلی) تحلیل همبستگی, کای دو ( مورد تجزیه تحلیل قرار گرفت.یافته ها: تعداد اقلام دارویی بطور میانگین در هر نسخ 3.1 قلم دارو بود. بیشترین فراوانی داروهای تجویز شده مربوط به گروه داروهای آنتی میکروبیال و کمترین فراوانی داروهای گروه سیستم اعصاب مرکزی بودند. بیشترین تجویز در بین اشکال دارویی را داروهای خوراکی داشتند و زنان بزرگترین مصرف کنندگان دارو بودند. 50% سرانه پزشک خانواده صرف هزینه دارو شده بود به عبارت دیگر ارتباط معنی داری بین مقدار سرانه اختصاصی دارو و میزان تجویز دارو توسط پزشکان وجود داشت.نتیجه گیری: میانگین اقلام دارویی نسخ در این مطالعه از متوسط جهانی بالاتر بود. آموزش با محوریت تجویز صحیح دارو, اصول نسخه نویسی و توجه به اندیکاسیون پزشکی, تغییر نگرش نسبت مصرف صحیح دارو به ویژه در زنان دارد. هم چنین در راستای بهبود عملکرد نظام سلامت, مدیریت و نظارت در امور بودجه دارویی ضروری است.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • استناددهی

  APA: کپی

  احمدی، بتول، عرب، محمد، نریمیسا، پریوش، جانانی، لیلا، و نجف پور، ژیلا. (1391). بررسی الگوی تجویز دارو توسط پزشکان خانواده و سرانه دارو در شهرستان اهواز. مدیریت بهداشت و درمان (نظام سلامت)، 4(3-4 (پیاپی 10))، 25-34. SID. https://sid.ir/paper/232537/fa

  Vancouver: کپی

  احمدی بتول، عرب محمد، نریمیسا پریوش، جانانی لیلا، نجف پور ژیلا. بررسی الگوی تجویز دارو توسط پزشکان خانواده و سرانه دارو در شهرستان اهواز. مدیریت بهداشت و درمان (نظام سلامت)[Internet]. 1391؛4(3-4 (پیاپی 10)):25-34. Available from: https://sid.ir/paper/232537/fa

  IEEE: کپی

  بتول احمدی، محمد عرب، پریوش نریمیسا، لیلا جانانی، و ژیلا نجف پور، “بررسی الگوی تجویز دارو توسط پزشکان خانواده و سرانه دارو در شهرستان اهواز،” مدیریت بهداشت و درمان (نظام سلامت)، vol. 4، no. 3-4 (پیاپی 10)، pp. 25–34، 1391، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/232537/fa

  مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی