مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

نشریه: حفاظت منابع آب و خاک
سال:1398 | دوره:8 | شماره:3
صفحه شروع:119 | صفحه پایان:132

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

301

دانلود:

140

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

تأثیر رطوبت خاک بر دقت روش طیف سنجی در برآورد مقدار ماده آلی خاک

صفحات

 صفحه شروع 119 | صفحه پایان 132

چکیده

 ماده آلی خاک به دلیل تاثیر بر روی خصوصیات فیزیکی, شیمیایی و بیولوژیکی خاک به عنوان شاخصی از کیفیت خاک و حاصلخیزی آن محسوب می گردد. هدف از این پژوهش بررسی اثر رطوبت بر رفتار طیفی خاک به منظور برآورد مقدار ماده آلی با استفاده از روش طیفی سنجی مرئی-مادون قرمز نزدیک بود. همچنین عملکرد روش های مختلف پیش پردازش در مدل سازی مقایسه شد. به همین منظور تعداد 50 نمونه خاک از لایه سطحی (0 تا 30 سانتی متر) به صورت تصادفی از برخی از شهرستان های استان تهران جمع آوری شد. نمونه ها هوا خشک شده و از الک 2 میلی متری عبور داده شدند. مقدار ماده آلی و بافت خاک در آزمایشگاه اندازه گیری شد. برای اندازه گیری بازتاب طیفی, نمونه های خاک در آون خشک (105 درجه, به مدت 24 ساعت) و با سطوح 5, 10, 15 و 20 درصد وزنی (گرم آب/ گرم خاک) رطوبت دهی شدند. سپس بازتاب طیفی نمونه خاک های موردمطالعه با استفاده از دستگاه اسپکترورادیومتر زمینی در دامنه طول موج مرئی-مادون قرمز نزدیک (2500-350 نانومتر) در تاریکخانه اندازه گیری شد. نتایج حاصل از ارزیابی متقابل نشان داد که روش پیش پردازش SNV عملکردی بهتر در پیش-بینی کربن آلی خاک دارد. بهترین نتیجه در رطوبت آون خشک برای گروه اعتبارسنجی با مقدار R2 و RMSE به ترتیب 83/0 و 422/0 حاصل شد. همچنین R2 و RMSE به ترتیب 75/0 و 543/0 در رطوبت 5 درصد؛ 70/0, 553/0 در رطوبت 10 درصد؛ 60/0, 558/0 در رطوبت 15 درصد به دست آمد.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی

  کارگاه های پیشنهادی