مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

نشریه: حفاظت منابع آب و خاک
سال:1398 | دوره:8 | شماره:3
صفحه شروع:67 | صفحه پایان:83

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

575

دانلود:

150

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

سیر تغییرات کاربری اراضی در دشت مرودشت – استان فارس

صفحات

 صفحه شروع 67 | صفحه پایان 83

چکیده

 در زمینه تغییرات کاربری اراضی مطالعات نسبتا زیادی در ایران انجام شده, که اغلب بر جنبه های منفی این پدیده تاکید داشته اند. در این تحقیق با استفاده از تصاویر ماهواره لندست سال های 1990 و 2004 و 2018, تغییرات کاربری و پوشش اراضی درمنطقه مرودشت استان فارس مورد بررسی قرار گرفته است. از امکانات مدل زنجیره مارکف در محیط IDRISI Andes V. 15 استفاده شده و شرایط کاربری و پوشش اراضی برای سال 2032 پیش بینی شده است. نتایج این پژوهش نشان داد حدود 196000 هکتار, معادل %91 از اراضی کاربری کشاورزی داشته و مراتع, اراضی بایر و مناطق مسکونی به ترتیب با 9/4, 7/2 و 6/1 درصد در رتبه های بعدی قرار دارند, که مجموعا بیش از 20000 هکتار از سطوح اراضی منطقه را در بر می گیرند. طی یک دوره 28 ساله که از سال 1990 تا سال 2018را شامل شده, سطوح اراضی کشاورزی و مراتع همواره با کاهش حدود 9 درصدی همراه بوده است. این در حالی است که اراضی بایر و مناطق مسکونی افزایش سطح داشته اند. بطوری که سطح اراضی بایر از 7/2 درصد به 29/11 درصد افزایش یافته است. بطور کلی, نتایج این تحقیق نشان دهنده این است که در دراز مدت سطح اراضی کشاورزی در حال کاهش و اراضی بایر در حال افزایش می باشد؛ بنابراین برنامه های مدیریتی فوری برای جلوگیری از تخریب اراضی کشاورزی ضرروری است.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی

  کارگاه های پیشنهادی