مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

1,325

دانلود:

608

استناد:

2

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

مدلی کاربردی برای بهسازی خاک های شور و سدیمی

صفحات

 صفحه شروع 43 | صفحه پایان 59

چکیده

 مدیریت بهینه خاک های شور, اهمیتی فراوان در حفاظت درست از منابع آب و خاک دارد. تجمع نمک های محلول در ناحیه رشد ریشه از بزرگترین مشکلات خاک های مناطق خشک و نیمه خشک است. برای غلبه بر این مشکل, آبشویی نمک های محلول از این خاک ها ضروری است. مهم ترین چالش در برنامه های آبشویی, برآورد صحیح مقدار آب مورد نیاز برای اصلاح خاک های شور و شور-سدیمی است. هدف از این پژوهش, ارائه مدلی تجربی برای تعیین مقدار آب آبشویی و مقایسه نتایج با برخی مدل های تجربی موجود بود. بدین منظور, آزمایش هایی صحرایی در منطقه جفیر واقع در جنوب غرب خوزستان با مساحت 21285 هکتار و کلاس شوری و قلیائیت S3A2 انجام گرفت. آبشویی به روش غرقاب متناوب با استفاده از شش استوانه دوگانه در یک آرایش دایره ای شکل انجام پذیرفت. در کلیه آزمایش ها, 100 سانتی متر آب در چهار تناوب 25 سانتی متری به کار برده شد. آب مورد نیاز از رودخانه کارون تامین شد. چهار مدل ریاضی به داده های مزرعه ای برازش و بهترین مدل بدست آمد. برای منطقه مورد مطالعه, مدل توانی با ضریب تبیین 0.83 و خطای استاندارد 0.44 به عنوان مدل برتر برگزیده شد. نتایج نشان داد که روابط تجربی ارائه شده به وسیله رجب زاده (2009), هافمن (1980) و لفلار و شارما (1977) با نتایج حاصل از اجرای آزمون های صحرایی, تطابق مناسبی ندارد. روابط ارائه شده به وسیله ریو (1957) و پذیرا و کاواچی (1981), در مقایسه با مدل نوین ارائه شده در تخمین مقدار آب آبشویی خاک ها دارای بیش برآوردی اندکی بود. روابط ارائه شده به وسیله ورما و گوپتا (1989), پذیرا و کشاورز (1998), اسدی و همکاران (2013) و دیلمان (1963) نیز در مقایسه با مدل نوین دارای کم برآوردی اندکی می باشند.

استنادها

ارجاعات

استناددهی

APA: کپی

محمدزاده، مریم، همایی، مهدی، و پذیرا، ابراهیم. (1392). مدلی کاربردی برای بهسازی خاک های شور و سدیمی. حفاظت منابع آب و خاک، 3(1)، 43-59. SID. https://sid.ir/paper/232236/fa

Vancouver: کپی

محمدزاده مریم، همایی مهدی، پذیرا ابراهیم. مدلی کاربردی برای بهسازی خاک های شور و سدیمی. حفاظت منابع آب و خاک[Internet]. 1392؛3(1):43-59. Available from: https://sid.ir/paper/232236/fa

IEEE: کپی

مریم محمدزاده، مهدی همایی، و ابراهیم پذیرا، “مدلی کاربردی برای بهسازی خاک های شور و سدیمی،” حفاظت منابع آب و خاک، vol. 3، no. 1، pp. 43–59، 1392، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/232236/fa

مقالات مرتبط نشریه ای

مقالات مرتبط همایشی

  • ثبت نشده است.
  • طرح های مرتبط

  • ثبت نشده است.
  • کارگاه های پیشنهادی